International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

İsrafil Karataş
12 Mart Müdahalesine Giden Yolda Cumhurbaşkanı’na Gelen Şikâyet ve Öneriler
 
1970 yılının başlarında, Türkiye’de birkaç yıldan beri var olan anarşinin boyutu hükümet ve devlet açısından tehlikeli bir hal almaya başlamıştır. Toplumun her kesiminde askeri bir müdahale beklentisinin arttığı bu yıldan itibaren yaşanan anarşiye kayıtsız kalamayan bazı siyasi partiler, Meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a şikâyet ve çözüm önerilerini içeren bir takım başvurularda bulunmuşlardır. Bu çalışmanın amacı, bu başvuruları temel alarak 12 Mart 1971 Müdahalesi’ne giden günlerde olaylar karşısında söz konusu bu siyasi partilerin, Meclis üyelerinin ve sivil toplum örgütlerinin tavır ve tutumlarının ne olduğunu ortaya koymak ve en önemlisi de şikâyet ve çözüm önerilerini incelemektir. Çalışmada, temel olarak Cumhurbaşkanlığı Cevdet Sunay Arşivi’ne ait belgelerle birlikte resmi yayınlar, süreli yayınlar ve telif eserler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 12 Mart Müdahalesi, Muhtıra, Adalet Partisi, Öneri, Cevdet Sunay.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.906

Complaints and Suggestions to the President during the March 12 Military Intervention
 
In the beginning of 1970, the extent of the anarchy that had existed for several years in Turkey began to turn into a dangerous situation for the state and government. Some political parties, members of the Parliament and, non-governmental organizations who could not remain indifferent to the anarchy experienced during that year, when the expectation of a military intervention increased in every part of the society, made a lot of applications including complaints and solutions to President Cevdet Sunay. The purpose of this study is to reveal the attitudes and attitudes of these political parties, members of the Parliament and, non-governmental organizations in the face of the events in the days leading up to the March 12, 1971 Intervention, and above all to examine their complaints and solutions. In this study, official publications, periodicals and, copyrighted works were used along with the documents belonging to the Presidency of Cevdet Sunay’s Archive.

Keywords: March 12 Intervention, Memorandum, Justice Party, Proposal, Cevdet Sunay.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.906

Tam MetinDetay