International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Hüseyin Baha Öztunç
1897 Tokat Ermeni Olayının Dış Basına Yansımaları ve Olayın Gerçek Yüzü
 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sonunda yapılan “Ayastefanos” ve “Berlin antlaşmaları” ile birlikte Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkarılan “Ermeni Meselesi” gerek Osmanlı Devleti’ni, gerekse bu meselenin müsebbipleri olan Batılı Devletleri uzun süre meşgul etmiştir. Bu devletler Osmanlı Devleti aleyhine kurulan çeteci Ermeni Komiteleri’ne destek vermişlerdir. Ermeni Komiteleri’nin yaptıkları her türlü karışıklık hareketleri, Osmanlı Devleti içerisindeki misyonerler ve yabancı okullar tarafından desteklenmiştir. Burada Batı basını, ortaya çıkan olaylardan 1897’de Tokat’ta meydana gelen hadiseyi de Ermenilere karşı yapılmış gibi göstererek, bu büyük oyundaki rollerini ustalıkla yerine getirmiştir. Osmanlı Devleti, yapılan bütün bu propagandalara karşı dış basını takip etmiş, çarpıtılan haberleri tashih yoluna gitmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1897, Tokat, Ermeni Komiteleri, Misyonerler, New York Times.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_45

1897 Tokat Armenian Event's Reflections to External Media and the Event's Real Face
 
After XIX th century’s second half; ‘Armenian Issue’ which was emerged in Ottoman Empire beside ‘Ayastefanos’ and ‘Treaty of Berlin’ especially at the end of 1877-1878 Ottoman Russia War ; distracted not only Ottoman Empire but also Western States for a long time which were the causes of this problem. These countries supported guerrilla Armenian Committees which were established disadvantage of Ottoman Empire. All kinds of the chaos actions that were made by Armenian Committees were supported by all of the missioners in Ottoman Empire and the foreign schools. Here western media showed the events created in Tokat in 1897 as if they were made against Armenians and they carried out their roles in this big play expertly. Ottoman Empire followed external press against all of the propagandas carried out ,revised the distorted news.

Keywords: 1897, Tokat, Ermeni Committees, Missioners, New York Times.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_45

Tam MetinDetay