International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Özer Özbozdağlı
1905 İşkodra Depremi ve Afet Yönetimi
 
Depremler Osmanlı coğrafyasında en sık yaşanan doğal afetlerin başında gelmektedir. Osmanlı coğrafyasının bir parçası olan İşkodra Balkan yarımadasının en yüksek sismik tehlike ve risk alanlarından biridir. Tarihi kayıtlar incelendiğinde İşkodra bölgesinin şiddetli depremlere maruz kaldığı görülür. İşkodra tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri de 1 Haziran 1905’te meydana gelen ve büyüklüğü 6.6 olarak ölçülen depremdir. Deprem İşkodra’da ve çevresindeki köylerde ağır hasara neden oldu. Dönemin kaynakları vilayet merkezinde 1500 yapının tamamen yıkıldığını, diğer tüm binaların ağır hasar gördüğünü, şehrin harabeye döndüğünü, 200-250 kişinin hayatını kaybettiği ve 500-600 kişinin de yaralandığını belirtilmektedir. Şehirdeki evlerin 1/5’i yıkıldığı tahmin edilmektedir. Şehrin güneybatı kısmı depremden çok ciddi bir şekilde etkilendi. Bu bölgede bulunan kenar mahallelerinde bulunan yapıların tamamı yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Bu mahaller bir daha eski görünümlerine kavuşamadı. Bununla birlikte İşkodra’da devlet altyapısı ağır görmüştür. Bu çalışmada İşkodra vilayetinin gelişimini her açıdan olumsuz etkileyen 1905 depremi, sonuçları ve afet yönetimi konuları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Osmanlı Devleti, İşkodra, Afet Yönetimi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.912

1905 Shkodra Earthquake and Disaster Management
 
Earthquakes are among the most common disasters experienced in the Ottoman geography. As a part of the Ottoman geography, Shkodra is one of the highest seismic hazard and risk areas of the Balkan peninsula. When historical records are examined, it is seen that the Shkodra region was exposed to severe earthquakes. One of the most destructive earthquakes in the history of Shkodra was the earthquake that occurred on June 1, 1905, and its magnitude was measured as 6.6. The earthquake caused severe damage in Shkodra and the surrounding villages. Sources of the period indicate that 1500 buildings were completely destroyed in the province center, all other buildings were severely damaged, the city fell into ruins, 200-250 people died and 500-600 people were injured. It is estimated that 1/5 of the houses in the city were destroyed. The southwestern part of the city was seriously affected by the earthquake. All of the structures in the suburbs in this region were destroyed and there was loss of lives. These suburbs could not be restored again. In addition, the state infrastructure in Shkodra was heavily damaged. This study will focus on the 1905 earthquake, which adversely affected the development of the Shkodra province in every respect, its consequences and disaster management.

Keywords: Earthquake, Ottoman Empire, Shkodra, Disaster Management

DOI Number: 10.9737/hist.2020.912

Tam MetinDetay