International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 5  Alan: Tarih

İsrafil Karataş
1971 Bingöl Depremi
 
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan Türkiye’de geçmişte çok büyük depremler meydana gelmiştir. Bunlardan birisi de birinci derece deprem bölgesinde bulunan Bingöl’deki 22 Mayıs 1971 tarihli depremdir. 6.8 büyüklüğündeki bu deprem sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybettiği gibi Bingöl de büyük bir tahribata uğramıştır. Türkiye’nin 12 Mart Muhtırası nedeniyle içinde bulunduğu krize ilave olarak bir de bu felaketin ortaya çıkması, ayrıca 12 Mayıs 1971 tarihinde de Burdur Depremi’nin meydan gelmiş olması Türkiye’yi zor durumda bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı, 1971 Bingöl Depremi’ni tarihsel açıdan incelemenin yanı sıra böyle bir felaket karşısında Türkiye’nin nasıl bir afet yönetimi uyguladığını ve ne oranda başarılı olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada yerel ve ulusal basın, Cumhurbaşkanlığı Cevdet Sunay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi belgeleri, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tutanak dergileri, resmi yayınlar ve telif eserler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Bingöl, 22 Mayıs 1971, Afet Yönetimi.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.943

1971 Bingöl Earthquake
 
Many large earthquakes occurred in the past in Turkey which is located on one of the world's most influential earthquake zones. One of them is the earthquake dated May 22, 1971 in Bingöl which is located in the first degree earthquake zone. As a result of this 6.8 magnitude earthquake, many people lost their lives and Bingöl also suffered a great destruction. This disaster occurred in addition to the crisis happened due to the March 12 Memorandum, also the emergence of earthquake in Burdur in May 12, 1971 left Turkey in a difficult situation. The purpose of this study is to investigate 1971 Bingöl earthquake from a historical perspective and to reveal how Turkey implements a disaster management for it and to show how successful it is. In this study, local and national press, Presidential Cevdet Sunay and Republic Archive Documents of the Presidential State Archives, National Assembly and Republic Senate minutes journals, official publications and copyrighted works were used.

Keywords: Earthquake, Bingöl, 22 May 1971, Disaster Management.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.943

Tam MetinDetay