International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 2  Alan: Tarih

Abdullah Saydam
Algı Yönetimi İle Darbe Yapmak: 1807-1808 Yıllarında İstanbul’da Siyasî Kargaşa
 
1807-1808 yıllarında İstanbul’da tam anlamıyla bir kaos ortamı vardı. Orta ve Kuzey Balkanlardaki isyan ve savaşa rağmen İstanbul’da bazı bürokratlar, din adamları ve askerler hükümet darbesi yaptılar. Amaçları başarılı bir performans gösteren ve Nizâm-ı Cedîd denilen yenilikleri ortadan kaldırmaktı. Çünkü bu yenilikler sırasında bazılarının çıkarları zarar gördü. Hükümetin kötü görünmesini sağlamak için, günlerce nefret ve intikam duygusuyla karalamak, yalan söylemek ve dedikodu yapmak için çalıştılar. Sonunda Kabakçı Mustafa liderliğinde darbe gerçekleşti. Bunu yeni darbeler takip etti. Böylece İstanbul aylarca devam eden kaos ortamına sürüklendi. Bu sürede iki sultan, onlarca üst düzey yönetici ve binlerce insan öldürüldü. Bu çalışmada, bu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum birincil ve ikincil kaynaklarla incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul’da isyan, Kabakçı Mustafa isyanı, Alemdar Mustafa Paşa, Yeniçeri-ulema ittifakı

DOI Number: 10.9737/hist.2019.737

To Make Coup with Perception Management: Political Chaos in Istanbul in the 1807-1808
 
There was a complete chaos in Istanbul in the 1807-1808. Despite the rebellion and war in the central and northern Balkans, some bureaucrats, the ulema and the Janissary made a coup in Istanbul. Their aims was to eliminate the reforms called Nizam-i Cedid which showed a successful performance. Because during these reforms, the interests of some were damaged. In order to make the government look bad, they worked for days to slander, lie and gossip with a sense of hatred and vengeance. Finally, a coup took place under the leadership of Kabakçı Mustafa. This was followed by new coups. Thus, Istanbul was dragged into chaos atmosphere for months. During this period, two sultans, dozens of senior administrators and thousands of people were killed. In this study, the political situation in Istanbul in these years was examined with primary and secondary sources.

Keywords: Rebellion in Istanbul, Kabakçı Mustafa rebellion, Alemdar Mustafa Pasha, The Janissary –the ulema alliance

DOI Number: 10.9737/hist.2019.737

Tam MetinDetay