International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 2  Alan: Tarih

Didem Yıldırım Delice
Annales Okulu ve Ricoeur'un
 
Annales Okulu, Fransa’da geleneksel tarih yazımına karşı ortaya çıkmıştır. Okul, olayların anlatısından daha çok yapı çözümlemelerine önem vermiş ve tarihte disiplinler arası bir yaklaşımın savunuculuğunu yapmıştır. Bu bağlamda tarih yazımına yeni bir anlayış getiren okulu genel hatlarıyla tanıtmak çalışmanın ilk bölümünü oluşturmaktadır. Geçmişe ait bir olayın aktarımının bir anlatı olduğu kurgusundan hareket eden Ricoeur, birçok tarih yazımı kuramı ile hesaplaşır. Annales Okulu’da bu hesaplaşmanın içindedir. Çalışmanın ikinci bölümü ise Ricoeur’un, okula yönelik bu eleştirel söyleminin ne olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarih yazıcılığı - Annales Okulu - Anlatı - Ricoeur.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_278

Annales School and Ricoeur's critique of Annales School within the narrative context
 
The Annales School emerged in France as a reaction against traditional writing of history. The School argued against narratives of events and defending an interdisciplianary position emphasized structural analyses. The first section of this paper will present an outline of theses of the School as it has introduced a new conception of writing of history. Ricoeur, has asserted that a recounting of an even in the past is in fact a narration. Just like Ricoeur, the Annales School to challanges many other theories of writing of history. The second section will present an analysis of Ricoeur's critical discourse developed against the Annales School.

Keywords: Writing of History - Annales School - Narrative - Ricoeur.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_278

Tam MetinDetay