International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Gökhan Kağnıcı
Asur Kral Yazıtlarında Hayvanlar: Siyasi ve Edebi Kayıt Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme
 
Bu makale temelde Asur kral yazıtlarında geçen farklı türde evcil ve vahşi hayvanın yazıtlarda üstlendikleri edebi ve siyasi roller üzerinde duracaktır. Makale hayvanların siyasallaştırıldığı ve bu yönleriyle de ideolojik bir kurgunun tarafları haline getirildiği düşüncesinden yola çıkarak insan-hayvan arasındaki ilişkinin kral yazıtlarındaki siyasi doğasını anlamaya ve tartışmaya çalışmaktadır. Böylece hayvanların temsil ettiği ve onlara atfedilen sembolik değerlerin siyasi kişiliklerin bazı karakteristik özellikleriyle bağdaştırılma biçimleri arasında ilişki kurulmuştur. Yazıtlar hayvanların yalnızca ekonomik ve dini açıdan bir değere sahip olmadığını, aynı zamanda şeyleri veya işaret edileni daha açık ve anlaşılır gösteren analojik bir dile hizmet edecek edebi bir işleve sahip olduğunu da göstermektedir. Hayvanlarla ilgili benzetme ifadelerinin ve metaforlarının Asur krallarının ve düşmanlarının davranış biçimleriyle özdeşleştirilmesinin öneminden ve amacından bahsedilerek son tahlilde muktedirler ile hayvanlar arasındaki ilişkilerin Asur egemenlik politikaları açısından ne anlama geldiğine dair bazı değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Asur Kral Yazıtları, Siyasi Hakimiyet, Hayvanlar, Ekoloji, Metaforlar

DOI Number: 10.9737/hist.2020.947

Animals in Assyrian Royal Inscriptions: A Reconsideration to the Political and Literary Tradition
 
This article mainly focuses on the literary and political roles of different domestic-wild animals in Assyrian royal inscriptions. It also aims to discuss and perceive the political nature of the relationship between human-animal in royal inscriptions or annals considering from the idea that animals have been politicized and thus transformed into embodiments of ideological fiction. Thus, a connection has been formed between the courses of action of political leaders and the symbolic ideals that animals reflect. In royal inscriptions, not only do animals have economic assets and religious significance in terms of daily life practices. At the same time, it suggests that animals have a literary function to mediate a particular analogical language that makes it simpler and perceivable for signified (things). Addressing the sense and role of identification of animal metaphors and similes with the courses of action of the Assyrian kings and their enemies, some evaluations will be made on the nature of the relationships between the rulers and animals in the context of the Assyrian sovereignty policies.

Keywords: Assyrian Royal Inscriptions, Political Sovereignty, Animals, Ecology, Metaphors

DOI Number: 10.9737/hist.2020.947

Tam MetinDetay