International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ebru Mandacı
Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Aile Hukukunda Kadın (MÖ. 1950-1750)
 
Bu çalışmada, Kültepe tabletleri arasındaki evlilik sözleşmesi, boşanma vesikası ve miras paylaşımıyla ilgili belgeler incelenerek, kadınların aile hukukundaki hakları ortaya konulmaktadır. Bu vesikalarda saptanan husus, evlilik müessesesinde eşlerin tamamıyla eşit haklara sahip oldukları, ayrılma halinde mallarının eşit olarak paylaşılacağıdır. Boşanma hakkı erkeğe olduğu gibi kadına da verilmiştir. Ayrıca anne çocukların vesayetini alabilmiş ve bu çocukların bakımı için bir miktar gümüş erkek tarafından kadına nafaka olarak ödenmesi şartı koşulmuştur. Asurlu tüccarların düzenlemiş olduğu vasiyetnamelerde en dikkat çekici nokta, mirasçılardan hanımına ve rahibe (gubabtum) kızlarına daha fazla pay bırakmalarıdır.

Anahtar Kelimeler: Kültepe Tabletleri, Kadın, Aile hukuku, Asurlular, Anadolu, Mezopotamya

Doi Number :10.9737/historyS1426

Woman in Family Law in the Age of Assyrian Trade Colonies (c. 1950 - 1750 BC)
 
This study examines the marriage agreement, divorce certificate and inheritance share documents of Assyrian colonies based on Kültepe tablets and presents an overview of women rights in family law. Although Kültepe tablets include only a few documents regarding family law, studied documents reveal that spouses were granted completely equal rights in marriage and in case of a divorce all their properties were equally shared. Both men and women had right to divorce and mothers could take the custody of children and men would pay alimony in silver for child care. The most interesting point in wills prepared by Assyrian merchants is that they left a larger share of their wealth to their wives and daughters than to their male inheritors.

Keywords: Kültepe Tablets, Woman, Family Law, Assyrians, Anatolia, Mesopotamia

Doi Number :10.9737/historyS1426

Tam MetinDetay