International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Esra Türe
Avrupa Konseyi-Türkiye İlişkilerinin Türk Basınında Yansımaları (1980-1984)
 
12 Eylül askeri darbesi Türkiye’nin iç siyasetinde olduğu kadar dış siyasetinde de değişimlere neden olmuştur. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Avrupa kuruluşları Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Avrupa kuruluşları arasında yer alan ve çalışmamızın da konusunu oluşturan Avrupa Konseyi bu süreçte Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları konularının özellikle üzerinde durmuştur. Zira Avrupa Konseyi’nin temel yapı taşları olan demokrasi ve insan hakları Türkiye’de ihlal edilmişti. İki temel prensibin ihlali Türkiye ile Avrupa Konseyi’ni sık sık karşı karşıya getirmiştir. Demokratik parlamenter sistemi tekrar tesis etmeyi hedefleyen askeri yönetim, Avrupa Konseyi ile de ilişkilerini devam ettirmeye çalışmıştır. Bu süreç Türk basını tarafından da ilgiyle takip edilmiş ve değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Çalışmamızda 12 Eylül askeri darbesinden sonra tekrar sivil iktidar kurulana kadar geçen sürede Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Türk basınına yansımaları ele alınmıştır. Çalışmamız için dönemin tirajı en yüksek altı gazetesi arasında yer alan Cumhuriyet, Hürriyet, Tercüman ve Milliyet gazeteleri incelenmiş ve kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Konseyi, 12 Eylül darbesi, demokrasi.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.964

Reflections of The Council of Europe-Turkey Relations in The Turkish Press (1980-1984)
 
September 12 military coup has led to changes in Turkey's foreign policy as well as domestic politics. In particular, European countries and European institutions has closely followed developments in Turkey. The Council of Europe that be one of the among the European institutions and the subject of our study, in this process particularly has focused on democracy and human rights issues in Turkey. Because democracy and human rights that the Council of Europe's fundamental building blocks had been violated in Turkey. Violation of two fundamental principles, has brought confrontations the Council of Europe and Turkey very often. The military administration, aiming to re-establish the democratic parliamentary system, tried to maintain its relations with the Council of Europe, too. This process has been closely followed by the Turkish press and has been evaluationed. In our study has examined that reflections of relations between the Council of Europe and Turkey on the Turkish press from the September 12 military coup until civilian rule was established again. For our study, Cumhuriyet, Hürriyet, Tercüman and Milliyet newspapers, which were among the six most circulated newspapers of the period, were analyzed and used.

Keywords: Council of Europe, September 12 coup, democracy.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.964

Tam MetinDetay