International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Mustafa Mesut Özekmekçi
Bazı Osmanlı Nüfus Defterlerinde Mim (م )ve Çeşitli Harfler ile Özel İşaretlerin Kullanımına Dair
 
Osmanlı Devletinde 1830-1831 tarihinde gerçekleştirilen ilk nüfus sayımında askere alınabilecek nüfusun tespiti için defterlere kayıt edilmiş kişilerin isimlerinin altına ( م) mim harfi konulmuştur. Çalışmada bu harfin Osmanlı Devleti’nde nüfus defterlerinden önce farklı evrak türlerinde başka amaçlarla da kullanıldığı ayrıca kişileri belirtmek için mim kullanımının geçmişinin daha da eski dönemlere uzandığı izah edilmektedir. Bunun yanında harfin ilk sayımdan sonra bir süre daha nüfus defterlerinde kullanılmasına devam edildiği söylenebilir. Bununla beraber tam olarak tespit edilememekle birlikte özellikle 1835 yılından sonra mim kullanımının ilk sayımdaki gibi askere alınacak nüfusu belirtmekten ziyade başka hususları işaret etmek amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında nüfus defterlerinde mim dışında kişileri işaretlemek amacıyla başka harflerin ve caize adı verilen özel işaretlerin de kullanıldığına değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nüfus Defteri, Nüfus Sayımı, Mim, Harfler, Caize, İşaretler

DOI Number: 10.9737/hist.2020.954

Regarding The Use of Mım (م) and Various Letters and Special Sıgns in Some Ottoman Population Books
 
In the first census carried out in the Ottoman Empire in 1830-1831, the names of the people who were registered in the books (م) were put under the names of the people who were enlisted in order to determine the population that could be enlisted. In the study, it is explained that this letter was used in the Ottoman Empire for other purposes in different types of documents before the population books, and that the history of the use of mim to indicate people extends to the older periods. In addition, it can be said that the letter continued to be used in the population books for a while after the first count. However, it is understood that the use of mim after 1835 was used to point to other things rather than specifying the population to be enlisted, as in the first count. It also states that other letters and special signs called caize are used to mark people other than the mim in the population books

Keywords: Population Registers, Census, Mim, Letters, Caize, Special Signs

DOI Number: 10.9737/hist.2020.954

Tam MetinDetay