International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Ramazan Sonat
Bir Cephe İki Önemli Askerî Hata: Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı Sırasında Bağdat’ı Nasıl Kaybetti Sorusu Üzerine Düşünsel Bir Analiz
 
Bu çalışma; Osmanlı Genelkurmayının Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak’a yönelik askerî inisiyatiflerini muhakeme etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma iki ana eksen üzerine inşa edilmiştir. Birinci kısımda, Osmanlı Genelkurmayının savaşın başlangıcında Irak’taki savaş konseptini nasıl algıladığı ve bu bağlamda ilgili alana hangi ordu birliklerini seferber ettiği tartışmaya açılmıştır. İkinci kısımda, Kut kuşatması sonrasında İran’a gönderilen 13’ncü Kolordu’nun merkezi Bağdat’ta yer alan 6’ncı Ordu’nun gücünü nasıl etkilediği ve onun Bağdat savunmasını ne şekilde zafiyete uğrattığı analiz edilmiştir. Sonuç kısmında ise iki olayın genel bir değerlendirmesi yapılarak bu olayların Osmanlı Devletinin Bağdat’ı kaybedişine hangi oranda tesir ettiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Genelkurmayı, Birinci Dünya Savaşı, Irak, Bağdat, 13’ncü Kolordu

DOI Number: 10.9737/hist.2019.786

One Front Two Major Military Mistakes: An Intellectual Analysis on the Question How Did the Ottoman State Lost Baghdad during the First World War
 
This study aims to address the military initiatives of the Ottoman General Staff towards Iraq during the First World War. The study was built on two main axes. In the first part, it was discussed how the Ottoman General Staff perceived the concept of war in Iraq at the beginning of the war and in this context which army units mobilized the relevant area. In the second part, it was analyzed how the 13th Corps sent to Iran after the siege of Kut affected the power of the 6th Army in central Baghdad, and how it defeated the Baghdad defence. In conclusion, a general evaluation of the two events was made and it was tried to determine the extent to which these events affected the loss of Baghdad by the Ottoman Empire.

Keywords: Ottoman General Staff, First World War, Iraq, Baghdad, Thirteenth Corps.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.786

Tam MetinDetay