International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ali Çakırbaş
Cumhuriyet Senatosu’nda Nevşehir’in Temsili
 
1961 Anayasası ile birlikte Türk siyasi hayatında 1980 askeri müdahalesine kadar devam edecek olan Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur. Bu yapı Osmanlıdaki Ayan Meclisi’ne benzeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ndeki ikinci meclisi oluşturmuştur. Cumhuriyet Senatosu Mili Birlik Komitesi üyeleri, cumhurbaşkanının seçtiği kontenjan üyeler ve genel oyla seçilen senatörlerden oluşan bir yasama meclisidir. 1961 yılından 1980 yılına kadar toplam 498 senatör seçilmiş, bunlardan 4’ü göreve başlamamıştır. Cumhuriyet Senatosu’nun görevi iktidardaki hükümetin çalışmalarını denetleyerek siyasi açıdan bir denge unsuru olmak ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak olarak tanımlanmıştır. 1961-1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu’nda Nevşehir’i temsil eden 2 senatör bulunmaktadır. Bunlar senatonun üçüncü başkanı İbrahim Şevki Atasağun ve (Salih) Ragıp Üner’dir. Nevşehir senatörleri hem cumhurbaşkanı kontenjanından hem de genel seçim yoluyla senatoya girmişlerdir. İki askeri müdahale arasındaki bu dönemde TBMM kayıtlarına bakıldığında Nevşehir senatörlerinin Nevşehir’in gelişmesi ve kalkınmasında önemli görevler üstlendiği görülmektedir. Senatoda gerek başkanlık düzeyinde gerekse bireysel olarak verdikleri teklif, öneri ve yaptıkları konuşmalar ile Nevşehir’in sorunlarını dile getirmiş çözülmesi içinde gereken mücadeleyi göstermişlerdir. Bu bağlamda bu çalışma ile 1961-1980 döneminde Nevşehir’in senatoda nasıl temsil edildiği ve temsilcilerin Nevşehir’e hangi düzeyde katkı sağladıkları dönemin kaynakları ışığında ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nevşehir Senatörleri, Cumhuriyet Senatosu, Nevşehir, Ragıp Üner, İbrahim Şevki Atasağun

DOI Number: 10.9737/hist.2020.889

Representation of Nevsehir in the Senate of the Republic
 
With the 1961 Constitution, the Senate of the Republic, which would continue until the 1980 military coup d'état in Turkish political life, was established. This structure has formed the second assembly in the Grand National Assembly of Turkey (TBMM), which is similar to the Senate of the Ottoman Empire (Ayan Meclisi). It is a legislative council consisting of members of the National Unity Committee of the Republican Senate. These quota members were elected by the president and senators were elected by general vote. A total of 498 senators were elected from 1961 to 1980, 4 of them did not start their duties. The mission of the Republic Senate has been defined as being a political balance factor by supervising the work of the ruling government and contributing to the solution of social problems. Between 1961 and 1980, there are two senators representing Nevsehir in the Senate of the Republic. These are the third president of the senate İbrahim Şevki Atasağun and (Salih) Ragıp Üner. The senators of Nevsehir entered the senate both from the president's quota and through the general election. When we look at the records of the Turkish Grand National Assembly in this period between the two military interventions, it is understood that the senators of Nevsehir played important roles in the development and growth of Nevsehir. In the Senate, they expressed their struggle in solving Nevsehir's problems with their proposals, suggestions and speeches, both at the presidential level and individually. In this context, this study were examined how Nevsehir was represented in the senate in the period 1961-1980, and were revealed the level of contribution of the representatives to Nevsehir in the light of the sources of the period.

Keywords: Senators of Nevsehir, Senate of the Republic, Nevsehir, Ragıp Üner, İbrahim Şevki Atasağun

DOI Number: 10.9737/hist.2020.889

Tam MetinDetay