International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2017 Cilt: 9  Sayı: 1  Alan: Tarih

Muzaffer Başkaya
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’nin Dış Ülkelerde Yürüttüğü Tanıtım ve Propaganda Faaliyetleri
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadroları geçmiş deneyimlerin de etkisiyle yeni kurulan rejimi uluslararası kamuoyuna tanıtmak için çeşitli yöntemlere başvurmuştur. Bu kapsamda çoğu zaman devlet imkânları kullanılarak Batı Avrupa’dan, Kıbrıs’a oradan Rusya’ya hatta Çin’e kadar uzanan bir hatta o ülkelerdeki basın yayın organlarına nakdi yardımlarda bulunulmuş, adı geçen yerlerde Türk kültür ve müziğinin tanıtımını yapmak üzere heyetler gönderilmiş, sergi ve benzeri organizasyonlara iştirak edilmiştir. Ayrıca Türkiye’ye gönülden bağlı Türk ve İslam coğrafyalarıyla da temas kurularak buralara yeni Türk harfleri gönderilmiş ve bu bölgelerle kültürel etkileşimin koparılmamasına gayret edilmiştir. Böylece yeni rejim dünyanın farklı coğrafyalarında tanıtılarak buralarda yaşayanların Türkiye Cumhuriyeti’ne samimiyetle yakın durmaları sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tanıtım, Gazete, Yardım, Kültür, Sergi, Konser

DOI Number: 10.9737/hist.2017.512

Promotional Advertising and Propaganda Activities Carried out in Foreign Countries in the First Years of the Turkish Republic
 
The founding cadre of the Republic of Turkey who had taken lesson from the previous experience employed various methods in order to introduce the newly-established regime to the world public opinion. In accordance to this purpose, media in the countries on a line extending from Western Europe to China, Russia and Cyprus were helped financially mostly from the public funds. In order to introduce Turkish culture and music, committees were sent to the above-mentioned areas and they participated in organizations such as exhibitions and so on. Moreover, the Turkish and Islamic geographiers carrying a torch for Turkey were contacted, new Turkish letters were introduced, and great efforts were made to maintain cultural interaction with the above mentioned regions. Thus, the new regime was introduced in the different parts of the world and it was ensured that people living in these regions warmheartedly remained close to the Republic of Turkey.

Keywords: Introduction, Newspaper, Aid, Culture, Exhibition, Concert

DOI Number: 10.9737/hist.2017.512

Tam MetinDetay