International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Metin Seyyar
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Osmanlı Hanedan Algısı
 
Seyahatnâme, XVII. yüzyılda Evliyâ Çelebi tarafından kaleme alınan, edebiyattan coğrafyaya, mimariden kültür ve sanata pek çok alana kaynaklık eden önemli bir eserdir. Seyahatnâme aynı zamanda Osmanlı hanedanı ve padişahları hakkında da en temel kaynaklardandır. Bu çalışmada, Seyahatnâme’deki Osmanlı hanedanı algısı ve bilgisi tartışılmıştır. Evliya, Osmanlı hanedanı konusunda önemli tarihi ve sözlü bilgiler aktarmıştır. Evliya Çelebi’nin hanedanla ilgili anlatısında, hem yazılı hem de yoğun bir sözlü kültürün izleri tespit edilmiştir. Evliya Çelebi, sadakatle Osmanlı hanedanına bağlı seçkin bir Osmanlı’dır. Osmanlılar, Evliya'nın imgesinde kudsiyet taşıyan bir yönetimdir. Evliya’ya göre, Osmanlı padişahı gazidir, dindardır ve İslamın hâmisidir. Yine Evliya'nın imgesinde Osmanlı hanedanı Evliyaların ve Hz. Peygamberin şefaatlerine mazhar olarak hüküm sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Osmanlı Hanedanı, Algı.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.785

Travels of Evliya Çelebi In The Ottoman Dynasty Perceptıon
 
Seyahatnâme, written by Evliya Çelebi in 17th century, is an important work serving as a source-book for a variety of fields, such as literature, geography, architecture and art. In addition, Seyahatnâme is one of the main sources for the Ottoman dynasty its sultans and other member. In this study, I explore the informatıon give in Seyahatnâme in regard to the Ottoman dynasty and its perception of it. Evliya, narrates very important historical and verbal accounts about Ottoman dynasty. It has been found that Evliya Çelebi’s account of the dynasty contains imformation the details of cultural setting of the perıod. Evliya Çelebi is a distinguished Ottoman loyal to the dynasty. In his perception, Ottoman rule portekes in divinity. According to Evliya, Ottoman sultan is a ghazi a devout muslim and protector of the religion. Morever, for Evliya Ottoman dynasty is subject to the medıa forship of the prophet and the saints (Evliya.)

Keywords: Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Ottoman Dynasty, Perception.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.785

Tam MetinDetay