International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 6  Alan: Tarih

M. Fatih Yalçın
Eyyûbîler Döneminde Şam’ta Kadınlar Tarafından Kurulan Hanefîler’e Ait Medreseler
 
Bu çalışmada, Eyyûbîler döneminde Dımaşk’ta kadınlar tarafından kurulan sekiz Hanefî medresesi ele alınarak, bu medreselerin beş tanesinin hanedana mensup kadınlar tarafından yaptırıldığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eyyûbîler, Medrese, Kadın, Dımaşk, Suriye

Doi Number :10.9737/historyS1477

Hanafid Madrasas Founded by Women in the Ayyubid Damascus
 
This study examines eight Hanafid madrasas founded by women in Damascus during the Ayyubid period (1171-1341) and presents that five of these medreses were established by the women from the ruling Ayyubi dynasty

Keywords: Ayyubids, Madrasa, Women, Damascus, Syria

Doi Number :10.9737/historyS1477

Tam MetinDetay