International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 5  Alan: Tarih

Efecan Anaz
Finike–Fenike Eşleşmesinin Kökenleri ve “Finike” İsminin Günümüze Ulaşması
 
Bu çalışmanın amacı, günümüzde Antalya Körfezi’nin güneybatısında yer alan Finike yerleşiminin, Antik Dönem’deki Fenike bölgesiyle eşleştirilmesinin kökenlerini ve Finike isminin günümüze kadar nasıl geldiğini ortaya çıkartmaktır. Bu doğrultuda bölgeyle ilişkilendirilebilecek yazılı, arkeolojik, antropolojik veriler; arşiv belgeleri, resmi yayınlar, seyahatnameler, araştırma eserler, bilimsel makaleler, tezler ve internet kaynaklarından yararlanılmış ve buradaki bilgiler karşılaştırılmalı ve sistematik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, Fenike (Phoinike) kelimesinin varyasyonlarına sahip çeşitli yerleşimlerin bölgede farklı farklı dönemler boyunca görüldüğü; ancak bunların niteliği, boyutu ve lokalizasyonunun tam olarak bilinemediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Bizans Dönemi’nden günümüze kadar olan süreçte kentten ve bölgeden Fenike olarak bahsedildiği, kentin içindeki mevkilere ilişkin isimlendirmelerde ise dönem dönem farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında yerleşimin kurucularının kim olabileceğiyle ilgili bilim insanları ve seyyahların değerlendirmelerine de yer verilmiştir. Sonuç olarak Fenike isminin bölgenin genel ismi olma ihtimali kuvvetli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte zaman içerisinde bölgenin iç ve kıyı kesimleri arasındaki isimlendirme farklılıklarının ortaya çıkmasında, buradaki Rumların kültürel olarak Türkleşme sürecinin önemli bir etkisi olduğu düşünülmüştür. Tüm bunlara ek olarak, tarih ve arkeolojinin dışındaki alanlarda yapılacak olan çalışmaların, yerleşimin ilk kurucularının kim olduğu ve Fenike isminin hala daha neden kullanıldığı konularının netleşmesine büyük katkı sunacağı ön görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Finike, Fenike, Liman, Kale, İskele

DOI Number: 10.9737/hist.2020.922

The Roots of the Setting Finike up against Phoenicia, and the Reaching of Name “Finike” the Present Day
 
The purpose of this study is to reveal the roots of the setting Finike located in the southwest of Antalya Bay up against Phoenician region in the Ancient Period, and how the name Finike has reached the present day. Accordingly, written, archaeological, anthropological data associated with the region; archive documents, official publications, travel books, research works, scientific articles, theses and internet resources were used, and data were assested comperatively an sistematically. It is seen that various settlements having variations of the Phoenike were seen in different periods in the region; however, it is revealed that their nature, size and localization aren’t known exactly. Additionally, it is determined that the city and the region were mentioned as Phoenicia in the period from the Byzantine Period to the present, and there are periodic differences in the naming related to locations within the city. Apart from this, the evaluations of scientists and travelers about whom the founders of the settlement were could be included. As a result, it is seen that Phoenicia is likely to be the general name of the region. However, it is thought that the culturally Turkization process of the Greeks there had an important effect on the emergence of naming differences between the inner and coastal areas of the region over time. In addition to all of these, it is concluded that the studies to be carried out in the fields except from history and archaeology the current data of the history and archeology sciences will contribute to the clarification of the subjects regarding who the first founders of the settlement are and why the name Phoenicia is still used.

Keywords: Phineka, Phoenicia, Port, Castle, Pier

DOI Number: 10.9737/hist.2020.922

Tam MetinDetay