International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 1  Alan: Tarih

Murat Burgaç
Gediz Taarruzu ve Sonuçları
 
13 Ekim 1920 tarihinde Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Gediz’de bulunan 13. Yunan Fırkası’na taarruz ederek Gediz’i kurtarma teklifi ile Genelkurmay Başkanlığı’na müracaat etmiş ve teklifin kabul görmesiyle 24 Ekim’de Gediz Taarruzu gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar taarruz sonucunda Gediz Yunanlılardan temizlenmiş ve Türk güçlerinin eline geçmişse de bu taarruzun başarılı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Ancak Gediz Taarruzu’nun asıl önemli özelliği, başarı ya da başarısızlığından ziyade, doğurduğu askeri ve siyasi sonuçlardır. Zira bu taarruz bir yandan kuvayı milliye ile düzenli ordu birlikleri arasındaki gerginliği ve güven bunalımını; diğer yandan ise Batı Cephesi Kumandanının bölgedeki kuvayı milliye birlikleri üzerinde etkili olamadığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim Gediz taarruzundan sonra kuvayı milliye birliklerini lağvetme ve düzenli orduyu kurma çalışmaları hız kazanırken, Ali Fuat Paşa da Batı Cephesi Komutanlığından alınarak Moskova’ya elçi olarak gönderilmiştir. Bu makalede; Gediz Taarruzu’nun hazırlık ve uygulama süreci belgelere dayalı olarak irdelenecektir. Böylece taarruzun başarılı olup olmadığını sorusuna cevap bulabilmek ve taarruz sonrası yaşanan gelişmelerin nedenlerini aydınlatabilmek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Batı Cephesi, Ali Fuat Paşa, Çerkes Ethem, Gediz, kuvayı milliye.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.570

Gediz Attack And Its Consequences
 
On October13, 1920, the Commander of the West Front, Ali Fuat Pasha, appealed to the General Staff with an offer to rescue Gediz by attacking the 13th Greek Faction in Gediz, and Gediz Attack was realized on 24October with the acceptance of the proposal. Though Gediz was saved from Greeks and Turkish powers secured Gediz at the end of this attack, the success of the battle is a contradictive issue. However, the most important feature of Gediz Attack is its military and political consequences beyond its succees or failure. On the one hand, this attack revealed the tension and confidence crisis between nationalist forces and regular army troops and, on the other hand it also revealed the fact that Western Front Commander was unable to have an effect on nationalist forces in the region. Thus, while efforts for abolishing nationalist forces and establishing regular army was accelerated after Gediz Attack, Ali Fuat Pasha was dismissed from the commandership of Western Front and appointed as the ambassador in Moscow. In this article, the preparation and implementation of Gediz Attack will be investigated based on documentary evidence. Therefore, it is aimed to find the answer to the question whether the attack was successful or not and enlighten the causes of developments emerged after the attack.

Keywords: West Front, Ali Fuat Pasha, Circassian Ethem, Gediz, Turkish national forces

DOI Number: 10.9737/hist.2018.570

Tam MetinDetay