International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 1  Alan: Tarih

Özen Tok
H. 1112 (M. 1700) Tarihli Mısır İrsaliye Hazinesi
 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)’nde EV.HMH.d.1153 numara ile kayıtlı bulunan icmal defterine dayanarak yapılan bu çalışmada, Hicri 1112 (M. 1700) yılı Mısır irsaliye hazinesinden yapılan harcamalar incelenerek bu harcamalardan sonra iç hazineye gelirlerin yarısının aktarılabildiği ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Mısır, Eyalet, İrsaliye Hazinesi, Bütçe

Doi Number :10.9737/historyS1109

H. 1112 (AD 1700) Dated Consignment Treasures of Egypt
 
Relying on the EV.HMH.d.1153 numbered Ottoman revenue register, this article examines the 1112 (AD 1700) dated Consignment Treasure of Egypt and argues that after all the expenditures, half of the revenue was transferred to the internal treasury.

Keywords: Ottoman, Egypt, State, Consignment Treasures, Budget

Doi Number :10.9737/historyS1109

Tam MetinDetay