International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2016 Cilt: 8  Sayı: 4  Alan: Tarih

Feridun Bilgin
Hıristiyan Fedâiler: Dokuzuncu yüzyıl Endülüs İslâm Toplumunda Bir Muhâlif Hareket
 
Bu makale Endülüs Emevî Devlet’inde İslamiyetin halk arasında yayılmasından ve halkın Araplaşmasından rahatsız olan papazlarca kurulan Hıristiyan Fedâileri hareketini ve bu harekete karşı Endülüs Emevî Sultanı II. Abdurrahman’ın aldığı tedbirleri inceleyerek, bu harekete mensup onlarca kişinin İslâm dini ve peygamberine hakâret ettikleri için Kurtuba’da idam edildiklerini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İspanya, Endülüs, Emeviler, II. Abdurrahman, Hıristiyanlık

DOI Number: 10.9737/hist.2017.504

Christian Fedaiyyun: An Opposition Movement in the Ninth Century Islamic Community of Andalusia
 
This article examines the Christian Fedaiyyun movement of Andalusia during the Umayyad rule in the ninth century. Christian Andalusian priests created the movement to curb the spread of Islam and Arabization. The article also examines the measures of Andalusian Umayyad Sultan Abdurrahman II toward the Christian Fedaiyyun movement and presents that dozens of members of the movement were executed on the grounds that they insulted Islam and prophet Muhammad.

Keywords: Spain, Andalusia, Umayyad, Abdurrahman II, Christianity, Reconquesta

DOI Number: 10.9737/hist.2017.504

Tam MetinDetay