International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 5  Alan: Tarih

Ercüment Yıldırım
Hititlerdeki Tahta Geçiş Sisteminin Çağdaşı Olan Mısır Krallığı ile Kıyaslanması
 
Monarşik sistemlerin en büyük sorunu iktidarın devri meselesi olmuştur. Tarih boyunca birçok krallığın zayıflamasına veya yıkılmasına yol açan süreçlerin başlangıcında taht mücadeleleri yer almaktadır. Bu genel tespitin dışında Hitit ve Mısır Krallıkları da kalmamış çağdaş olduğu dönemde iki krallıkta da birçok taht mücadelesi yaşanmıştır. Her iki krallığın güçlü kralları, tahta geçiş sistemini düzenlemek için tedbirler almış olsa dahi kalıcı bir başarı elde edilememiştir. Hitit ve Mısır Krallıkları’nda, kral, soya bağlı olarak belirlenmesine rağmen hem aynı soydan olanlar hem de kraliyet ailesine evlilik ile katılanlar tahta geçebilmek için kanlı mücadeleler vermiştir. Hititlerde genel olarak uygulanan büyük oğulun yoksa büyük kızın eşinin tahta çıkması geleneği Mısır’da çok kabul görmemiştir. Özellikle kraliyet ailesine evlilik ile katılanların oluşturduğu sorunları engellemek için Mısır’da oldukça sıra dışı bir adım atılarak kraliyet ailesi içerisinde evlilikler yapılmıştır. Bu evliliklerden çocuk olmaması veya olan çocukların erken yaşta ölümü ile sakat doğması bu tahta geçiş sisteminden beklenen sonucu vermemiştir. Her iki krallıkta da uygulanan veliaht belirleme sistemi de diğer kral adaylarının isyanlarına ve hatta ülkenin parçalanmasına neden olmuştur. Bu çalışma, Hitit ve Mısır krallıklarındaki geleneksel tahta geçiş sistemleri üzerinde yapılan düzenlemeler ile her iki krallıktaki taht mücadelelerinin genel yapısını ortaya koyarak birbirlerine olan üstünlüklerini ve zayıflıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hitit Krallığı, XVIII. Sülale, II. Seti, Kral Telepinu, Kadeş Antlaşması.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.921

Comparison of Ascend the Throne System in Hittites with the It’s Contemporary King of Egypt
 
The biggest problem of monarchic systems has been the transfer of potency. Throughout the history, throne struggles take place at the beginning of the processes that led to the weakening or destruction of many kingdoms. Apart from this general determination, the Hittite and Egyptian Kingdoms did not remain. In the period when it was contemporary, many throne struggles were experienced in both kingdoms. Even if the powerful kings of both kingdoms took measures to regulate the throne transition system, there was no permanent success. In the Hittite and Egyptian Kingdoms, although the king was determined to be a lineage, both those of the same lineage and those who joined the royal family with marriage fought bloody struggles. The tradition of the great son, who was generally applied in the Hittites, or the wife of the great girl, to come to the throne was not widely accepted in Egypt. The absence of children from these marriages or the birth of children who were disabled and death at an early age did not give the expected result from this ascend throne system. The ascend throne system applied in both kingdoms also caused the rebellions of other king candidates and even the fragmentation of the country. This study aimed to reveal the general structure of the throne struggles in both kingdoms with the arrangements made on traditional ascend throne system in the Hittite and Egyptian kingdoms. It also aimed to identify the advantages and weaknesses of these two ascend throne system.

Keywords: Hittite Kingdom, Eighteenth Dynasty of Egypt, Set II., King Telepinu, Kadesh Treaty.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.921

Tam MetinDetay