International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Fatih Tuğluoğlu
İdamların Yıldönümü ve AP Genel Merkezinin Tahrip Edilmesi(1962)
 
27 Mayıs 1960 Darbesinden sonraki süreç Türkiye’nin yakın geçmişinde önemli bir yere sahiptir. On yıllık bir iktidar askeri müdahale ile sona ermiş, Yassıada Mahkemeleri eski iktidarın mensuplarını yargılamış ve cezalandırmıştır. Mahkemenin verdiği idam kararlarının uygulanması siyasi tarihimizde yeni olayların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Türk sağı bu olayı unutmamıştır. İdamların birinci yıldönümünde yaşanan gelişmeler 1960 öncesinin gerginliklerini hatırlatmıştır. Kendilerini eski Demokrat Parti’nin devamı olarak gören ama bu kimliği açıkça ifade edemeyen Adalet Partisi(AP) ne ve bu partiye yakın duran gazetelere yönelik saldırılar yaşanmış, 27 Mayıs’tan sonra beklenen huzur ortamına ulaşılmamıştı. Taraflar bu gelişmeleri kendilerine göre yorumlamışlar, Cumhuriyet Halk Partisi 27 Mayıs’ın kazanımlarına herkesin saygı duyulmasını ve eski dönemi hatırlatacak yayınlardan vazgeçilmesini isterken, AP ise olayların arkasında komünistlerin olduğunu iddia edecektir. Çalışmamız, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarının birinci yıl dönümünde(1962) AP tarafından düzenlenen mevlid törenleri ve AP’ye yakın gazetelerin o süreçte yaptığı yayınlardan dolayı tahrip edilmesi hadisesini dönemin kaynaklarıyla ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adnan Menderes, Adalet Partisi, 1962, Yıl Dönümü, Mevlid Törenleri

DOI Number: 10.9737/hist.2020.972

Anniversary of Executions and the Destructions of the Justice Party’s Headquarters (1962)
 
Process following the 27 May 1960 coup and has an important place in Turkey's recent history. Ten years of power ended with military intervention, the Yassıada Courts tried and punished the members of the old government. The execution of the court's execution decisions is considered as the beginning of new events in our political history. The Turkish right has not forgotten this incident. The developments in the first anniversary of the executions reminded the tensions of the pre-1960s. Attacks were made against the Justice Party (JP), which saw themselves as the successor of the former Democratic Party, but could not express this identity, and the newspapers standing close to this party, and the expected peace atmosphere was not achieved after May 27. The parties interpreted these developments in their own way, while the Republican People's Party wants everyone to be respected and the publications that will remind the old period to be abandoned, while the JP will claim that the communists were behind the events. Our study aims to discuss with the sources of the period the mawlid ceremonies organized by the JP and the destruction of the newspapers close to the JP due to the publications made during that period on the first anniversary of the execution of Adnan Menderes and his friends (1962).

Keywords: Adnan Menderes, Justice Party, 1962, Anniversary, Mevlid Ceremonies

DOI Number: 10.9737/hist.2020.972

Tam MetinDetay