International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 3  Alan: Tarih

Emrah Çetin
II. Abdülhamid Döneminde Kastamonu ve Ankara Vilayetlerinde Karayolu Yapım Çalışmaları
 
Bu çalışma II. Abdülhamid döneminde Kastamonu ve Ankara vilayetlerindeki yol yapım ve onarımına dair yürütülen çalışmaları incelemektedir. Tanzimat döneminde İmar Meclisleri'nin oluşturulması ve özellikle de Nafia Nezareti'nin kurulmasıyla tüm bayındırlık işleri tek bir merkezden idare edilmeye başlanması olumlu sonuç vermiş ve Kastamonu ve Ankara vilayet yolları yapımında görüldüğü üzere Abdülhamid II döneminde yol çalışmaları ciddi bir gelişme kaydetmiştir.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Ankara, Karayolu, Kastamonu, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1227

Road Construction in Kastamonu and Ankara Province in the Period of Abdulhamid II
 
This study covers the road construction and maintenance in the cities of Kastamonu and Ankara during the rule of Abdulhamid II. It presents the positive results of the establishment of reconstruction councils and the ministry of public works in the Abdulhamid II period about the road constructions of Kastamonu and Ankara

Keywords: Abdülhamid, Ankara, Kastamonu, Ottoman Empire, Infrastructure

Doi Number :10.9737/historyS1227

Tam MetinDetay