International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 1  Alan: Tarih

İlhan Türkmen
II. Murad’ın Belgrad Muhasarası
 
Bu makalede II. Murad’ın 1439 Belgrad muhasarası incelenerek, Osmanlı askerlerinin şehrin içine girmeyi başarmalarına rağmen iyi sevk ve idare edilememeleri nedeniyle kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlandığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, II. Murad, Belgrad, Sırbistan, Balkanlar

Doi Number :10.9737/historyS1120

II. Murad’s Siege of Belgrade
 
This article examines the 1439 siege of Belgrade by Ottoman sultan Murad II and argues that despite the infiltration of Ottoman soldiers into the city, failure on the part of commanders to position the Ottoman soldiers successfully prevented the capture of the city.

Keywords: Ottoman Empire, Murad II, Belgrade, Serbia, Balkans

Doi Number :10.9737/historyS1120

Tam MetinDetay