International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 2  Alan: Tarih

Gülay Karadağ Çınar
İki Büyük Türk Hakanı Şah İsmail ve Şeybani Han Arasındaki Söz Düellosu
 
Şeybanî Han ile Şah İsmail arasındaki anlaşmazlık, kendi ülkelerinde birliği sağlayan ve bağımsız bir devlet kuran bu iki padişahın aynı zaman diliminde Horasan bölgesine yönelmesi ve burayı tasarrufları altına almak istemeleriyle başladı. Her iki padişahın ülke sınırlarını genişletme politikası ve bu yönde cereyan eden siyasi gelişmeler, tarafları 1508 yılında karşı karşıya getirdi ve çatışmaların başlamasına zemin hazırladı. Sultanlar önce birbirlerini uyarmak ve bir takım isteklerini dile getirmek üzere mektuplar kaleme aldılar. Bu resmi yazışmalardaki temel konu Horasan’ın aidiyeti ile ilgiliydi. Dile getirilen diğer mesele ise tarafların dini inançları hususundaki farklılıklarına dayanmaktaydı. Bu bağlamda söz düellosuna dönüşen mektuplar Hanların, Horasan ile ilgili düşüncelerini, birbirlerinden istek ve beklentilerini arz etmeleri hasebiyle büyük öneme haiz olup çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Horasan - Şah İsmail - Şeybanî Han - mektup.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_308

The War of Word between the two Great Turkish Khan Shah Ismail and Shaybani Khan
 
The conflict between Shaybani Khan and Shah Ismail started after these two sultans who has already achieved union in their countries and established independent countries, head for Khorasan and wanted to include it in their countries’ boarders. Policy of expanding their country borders of Shaybani Khan and Shah Ismail and the political developments, took place in this direction, made these two sultans come across in 1508 and formed a basis for warfare. Sultans, wrote out letters to each other for warning and giving voice to some wishes. The main subject in the letters was the ownership of the Khorasan. The other issue mentioned in the letters was religious differences between the two sides. In this sense the letters, turned into the war of word, having the thoughts of the khans about Khorasan and including their wishes and expectations from each other, are of great importance and form the subject of our study.

Keywords: Khorasan - Shah Ismail - Shaybani Khan - letter.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_308

Tam MetinDetay