International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 1  Alan: Tarih

Alev Duran
İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Türkiye-Macaristan İlişkileri
 
Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün dönemi, Milli Şef Dönemi olarak kabul görmüştür. İnönü’nün göreve gelmesinden sonra Türk dış politikası mevcut statükosunu korumak ve yaklaşan savaştan uzak durmak üzerine kurulmuştur. Bu dönemde Türkiye-Macaristan ilişkileri İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi altında gelişme göstermiştir. Macaristan’ın bu dönemde savaşa girmiş olması, iki ülkenin ilişkilerinde gerileme yaşanmasına neden olmuş, ancak Türk-Macar dostluğuna gölge düşürmemiştir. Bu çalışmada, iki ülkenin ilişkileri kronolojik olarak; siyasi ve diplomatik ilişkiler, ekonomik ve ticari ilişkiler, kültürel ve sosyal ilişkiler ve çeşitli kuruluşlarda çalıştırılan Macar uzmanlar olmak üzere 4 başlık altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Macaristan, Dış İlişkiler, Türk-Macar İlişkileri, II. Dünya Savaşı

DOI Number: 10.9737/hist.2020.825

Turkey-Hungary Relations in During The Second World War
 
Ismet Inönü’s period, the second President of theTurkis Republic was accepted as the period of the National Chief Period. After Inönü’s referral, Turkish foreign policy was based on protecting the current statusquo and avoiding the approaching war.In this period, theTurkey-Hungary relations have developed under the influence of the Second World War. Ismet Inönü, as an experienced commanderand a statesman gave great effort to stay out of the Secon World War. Hungary has entered the war in this period, led to decline in relations between to countries, but it did not cast a shadow over theTurkish-Hungarian friendship. In this study, the relations of the two countries were examined chronologically under four headings; political and diplomatic, economic and commercial relations, cultural and social relations and Hungarian experts work in in various institutions.

Keywords: Turkey, Hungary, Foreign Relations, Turco-Hungarian Relations, II. World War

DOI Number: 10.9737/hist.2020.825

Tam MetinDetay