International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 6  Alan: Tarih

Feridun Bilgin
İkinci Endülüs: Girit İslâm Devleti’nin Kuruluş ve Yıkılış Süreci (827-961)
 
Bu çalışma Kurtuba’nın, “Rabad” mahallesinde, ulemânın önderliği ile yerli Müslümanlar’ın başlattığı isyan hareketinin sonucunda sürgün edilen Rabad Müslümanları’nın, önce İskenderiye’de, daha sonra da Girit adasında hâkimiyet kurmalarını incelemektedir. Abbâsî ve Bizans İmparatorlukları’nın siyasî ve askerî istikrarsızlığından faydalanarak İskenderiye ve Girit’e hâkim olan Rabad Müslümanları’nın Girit’teki hakimiyetleri Bizans’ın eski gücünü toparlaması ile son bulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endülüs, Kurtuba, Rabad İsyanı, Sürgün, İskenderiye, Girit

Doi Number :10.9737/historyS1445

Second Andalusia: Foundation and Fall of Islamic State of Crete (827-961)
 
This article examines the Rabad uprising, which was led by religious scholars and supported by local Muslims in the Rabad quarter of Cordoba. Then the article covers how in the aftermath of the uprising the exiled Rabad Muslims took advantage of the political and military instability in the Abbasid and the Byzantine Empires and established their rule first in Alexandria and then on the island of Crete. After ruling Crete for almost one and half century, Kurtuba Muslims’ rule in Crete ended as Byzantine power was stabilized.

Keywords: Andalusia, Cordoba, Revolt of Rabad, Exile, Alexandria, Crete

Doi Number :10.9737/historyS1445

Tam MetinDetay