International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

İlkay Erken
İşkodra Vilayetinde İdâdîler (1889-1912)
 
Eğitim kurumları modern devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte sistemli bir şekilde düzenlenmiştir. Bu anlamda 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hemen her alanda yaşadığı dönüşümden eğitim kurumları da payını almıştır. Eğitimde yapılması gereken yenilikler ve bunlara dair teşebbüsler 1869 Maarif Nizamnamesinde gösterilmiştir. Ancak nizamnamedeki kararların uygulanmasında bazı zorluklar vardı. Bunlardan ilki öğretmen eksikliğiydi. Diğeri ise mali güçlüklerdi. Gerek merkezi idare ve gerekse yerel idareciler eğitimde yenilik teşebbüslerinde mali zorluklarla uğraşmak zorunda kalmışlardı. Ancak İşkodra gibi vergi gelirlerinin sınırlı olduğu yerlerde bu daha zorlayıcı olmuştu. Bu nedenle çoğunlukla merkezi idarenin yardımlarına başvurulmuştur. Maddi kısıtlılıklar nedeniyle vilayette açılması düşünülen okullar açılamamışlardır. Vilayette hem maarif alanında ilerlemek hem de yabancı propagandalarına karşı koyabilmek için idâdîler çözüm olarak görülmekteydi. Ancak bütçe yetersizliği nedeniyle idâdîlerin açılması vilayet merkezinde idâdî açılması oldukça geç bir dönemde mümkün olmuştur. İşkodra’da idâdî açılmadan Draç’ta açılması maddi sıkıntıların neden olduğu bir durumdu. Nitekim benzer şekilde çeşitli girişimler görülmüşse de Tiran’da da bu nedenle idâdî açılamamıştı. İdâdîlerin Osmanlı Devleti’nden yaygınlaştırılmaya başlandığı 1884 sonrasında İşkodra vilayeti için de bu tartışılmıştır. Ancak mali sorunlar sürekli halledilmesi gereken bir mesele olarak İşkodra idarecilerinin karşısında durmuştur. Bu çalışmada İşkodra’da idâdîlerin açılması süreci ve zorlukların aşılması çabalarına değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Arnavutluk, II. Abdülhamid, Eğitim

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Arnavutluk, II. Abdülhamid, Eğitim

DOI Number: 10.9737/hist.2020.899

High Schools in the Province of Shkodra (1889-1912)
 
Educational institutions are systematically organized with the advent of modern states. In this sense, education institutions also got their share from the transformation that the Ottoman State experienced in every field in the 19th century. The innovations and attempts to be made in education are shown in the 1869 Regulations of Education. However, there were some difficulties in the implementation of the regulations. The first was the lack of teachers. The other was financial difficulties. Both the central government and local administrators had to deal with financial difficulties in innovation initiatives in education. However, this was more challenging in places where tax revenues were limited, such as Shkodra. For this reason, the help of the central administration was mostly used. Schools that are planned to be opened in the province due to financial constraints could not be opened. In the province, high schools were seen as a solution both to advance in the field of education and to resist foreign propaganda. However, due to the insufficient budget, it was possible to open high schools at a very late period. It was a situation caused by financial difficulties to open in Durres without opening the high school in Shkodra. As a matter of fact, although various attempts were observed in a similar way, it was not possible to open a high school in Tirana. This was also discussed for the Shkodra province after 1884, when thehigh schools were expanded from the Ottoman Empire. However, financial problems have stood before the Shkodra administrators as an issue that must be resolved. In this study, the process of opening high schools in Shkodra and efforts to overcome difficulties are mentioned.

Keywords: Balkans, Albania, II. Abdulhamid, Education

DOI Number: 10.9737/hist.2020.899

Tam MetinDetay