International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 1  Alan: Tarih

Şeyma Ay
İsrail ve Yahuda Krallıkları Üzerine Düzenlenen Asur Seferleri
 
Asur tarihini anlatan çivi yazılı belgeleri incelediğimizde Asur Krallarının batı yönünde pek çok sefer yaptıklarını görmekteyiz. Batı, yani Akdeniz yönündeki bu seferlerin hedefinde hiç şüphe yok ki pek çok Arami beyliğinin yanı sıra İsrail Krallığı ve Yahuda Krallığı da bulunmaktadır. Asur krallarının genişleme politikası karşısında ittifak yolları arayan söz konusu iki krallık en nihayetinde başarılı olamamış, yıkılarak, halkı da sürgüne yollanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İsrail Krallığı, Yahuda Krallığı, Asur Seferleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_269

Assyrian Campaigns Towards the Kingdoms of Israel and Yahuda
 
When we examine the cuneiform documents describing the history of Assyria, we see thet Assyrian kings made campaigns to the west. As well as Aramaic tribes, The Kingdom of Judah and Israel was the target of the campaign towards West, namely the Mediterranean. Towards the expansion policiy of the Assyrian kings, the two kingdoms searched the ways of alliance, could’nt be successful, in the end was demolished and the people of the kingdoms were sent to exile.

Keywords: Kingdom of Israel, Kingdom of Yahuda, Campaigns of Assyria.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_269

Tam MetinDetay