International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2009 Cilt: 1  Sayı: 1  Alan: Tarih

Mehmet Okur - Veysel Usta
Karadeniz Bölgesi'nin Demografik Yapısına Dair Bir İnceleme
 
Tarafımızdan kaleme alınan bu yazıda Karadeniz Bölgesi’nin, XIX. yüzyıl basından yani Pontusçuluğun kültürel alt yapısının olusturulmaya çalısıldığı dönemden Pontus meselesinin gerek Türkiye içersinde gerek Türkiye dısında yürütülen faaliyetlerin zirveye ulastığı Milli Mücadele yıllarına kadarki demografik yapısı irdelenmektedir. Yaklasık yüz yıllık dönemi kapsayan bu yazıda yalnızca Türklere ait nüfus bilgileri değil, Karadeniz Bölgesi’nde en az Türkler kadar Rum yasadığını iddia eden Rumların/Yunanlıların ileri sürdüğü rakamlar ve yabancı kaynakların bölge ile ilgili nüfus bilgileri de verilmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ortaya konulan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; XIX. yüzyılın basından I. Dünya Savası’na kadar geçen yaklasık yüz yıllık bir süreçte Karadeniz Bölgesi’ndeki gayrimüslim nüfusun büyük bir değisime uğramadığı, ya da en azından Rumların iddia ettiği gibi Osmanlı Devleti’nin Rumları göçe tabii tutmasından dolayı azalmadığı, aksine bir miktar arttığı ancak hiçbir zaman bölgedeki toplam nüfusun %15-20’sini asamadığı dikkati çekmektedir. Elimizde 1919 yılına dair nüfus verileri olmamakla birlikte Hrisantos’un Pontus bölgesi olarak tanımladığı Trabzon Vilayetinin tamamı, Sivas Vilayetinin Karahisar-ı Sarki ve Amasya sancakları ile Kastamonu Vilayeti’nin Sinop Sancağı’nın 1904-1905 yılı verilerine göre Müslüman ve Rum olmak üzere toplam nüfusu 1.432.550 olup, bu nüfusun 1.210.241’ini Müslümanlar (%84.5), 222.309’unu ise Rumlar (%15.5) olusturmaktaydı.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Demografik Yapı, Türk, Rum, Trabzon

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_8

An Analysis of Demographic Structure of Black Sea Region
 
In this article which was written by us, demographic structure of Greek movement’s policy whether in Turkey or out of Turkey is investigated from 19th century namely the Greek movement was happen to start to National Struggle. Not only the information of Turk’s population but also figures which assert that Greeks lived in Black Sea as many as Turks, are given and evaluated in this article including centenarian period. This evaluated information indicates that the population of non-Muslim has not changed drastically or their population has not become less because of Ottoman Empire’s forcing emigration the Greeks as their assertion, on the contrary their population has increased but their total population has not passed beyond about %15 or %20. We have not got population data of 1919 but according to town of Sinop figures which found in 1904-1905 the whole region of Trabzon Province describing Hrisantos’s Pontus, Karahisar-ı Sarki in Sivas Province, Kastamonu Province and town of Amasya, the total population of both Muslim and Greeks is 1.432.550 and Muslims has 1.210.241 (%84.5), Greeks has 222.309 (%15.5)

Keywords: Black Sea, Demographic Structure, Turk, Greek, Trabzon

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_8

Tam MetinDetay