International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 5  Alan: Tarih

Sibel Çelik - Erol Eroğlu
Kırşehir Musikî Kültürünün Oluşum ve İlişkilerine Tarihten Bakmak
 
Kırşehir’ in Anadolu’nun Türkleşmesinde ve tarihin çeşitli dönemlerinde Türk sosyal ve dinsel örgüt ağının oluşturulmasında önemli bir yeri vardır. Kırşehir yöresi, içinde barındırdığı kültürel birikimlerle dikkatleri üzerine çekmiş önemli bir Türkmen yerleşim bölgesidir. Bu kültürel birikimin neticesinde ortaya çıkan ahilik kavramı, fütüvvet anlayışı, abdal zümreleri ve bu zümrelerin etkisiyle ortaya çıkan “abdal müziği” gibi bir çok etken önemli kültürel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu bakımdan Kırşehir yöresinin içinde bulundurduğu kültür potansiyeli, musikîsinin farklı, kendine özgü ve kadîm olduğunu anlamamız bakımından önemlidir. Bu noktadan hareketle çalışmada; sosyo-kültürel oluşumlarla beraber, Kırşehir musiki kültürünün oluşumu ve yapılanmasıyla ilişkili dinamiklerin tarihsel bakış açısıyla ilişkilendirilmesi ve tahlil edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırşehir,abdal,Eftalit,bozlak,Kırşehir musikisi

DOI Number: 10.9737/hist.2020.945

Looking at the Formation and Relationships of Kırşehir Music Culture
 
Kırşehir has an important region in the Turkization of Anatolia and the creation of a Turkish social and religious organization network in various periods of history. Kırşehir precincts is an significant Turkmen settlement area that attracted attention with its cultural accumulation. Many factors such as the concept of ahilik, conception of futurism, abdal clans and “abdal music” that emerged as a result of this cultural accumulation constitute important cultural building blocks. In this context, the cultural potential of Kırşehir region is important in terms of understanding that music is different, unique and ancient. Moving from this point in the study; along with sociocultural formations, it is aimed to being correlated and analyzed the dynamics related to the formation and structuring of Kırşehir music culture with historical perspective

Keywords: Kırşehir,abdal,Hephthalites,bozlak,Kırşehir music

DOI Number: 10.9737/hist.2020.945

Tam MetinDetay