International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ozlem Atalan
Learning from Hall and Room Arrangements; Examples from Kula –Manisa Traditional Houses
 
Anatolian traditional housing architecture is an important part of our architectural history with its architectural features and design principles. The buildings are arranged in plan fiction, living, and service units, as a whole within themselves. Kula traditional residences reflect the architectural features of the “Turkish House” or the “Ottoman House” with its location in the center of Anatolia. The buildings were built from the beginning of the 17th century until the beginning of the 20th century. However, the traditional architecture of the process from the late 18th to the early 20th century has reached today. When looking at the traditional houses in Anatolia in terms of planning architectural elements, it can be said that two basic elements are at the forefront. These are "rooms" and "halls" which are common areas between rooms. Within the scope of the study, the design fiction of the rooms and halls of Anatolian traditional housing was examined. Also, evaluations regarding Kula houses, rooms, and sofa connections have been made.

Anahtar Kelimeler: Traditional House, Traditional Room, Hall, Kula, Manisa

DOI Number: 10.9737/hist.2020.885

Geleneksel Oda-Sofa Düzenlemelerinden Öğrendiklerimiz; Kula- Manisa Geleneksel Konutları
 
Anadolu geleneksel konut mimarisi; mimari özellikleri ve tasarım ilkeleriyle mimarlık tarihimizin önemli bir parçasıdır. Yapılar, plan kurgusunda, yaşama ve servis birimleriyle, kendi içlerinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. Kula geleneksel konutları, Anadolu’nun merkezinde yer alan konumuyla, Türk evinin yada Osmanlı evinin tüm mimari özelliklerini yansıtır. Yapılar, 17. yüzyıl başından itibaren, 20. yüzyıl başına kadar inşa edilmiştir. Ancak, günümüze, genellikle 18. yüzyılın sonlarından, 20. başlarına kadar ki sürece ait konut mimarisi ulaşabilmiştir. Anadolu’daki geleneksel konutlara mimari öğelerinin planlanması yönüyle bakıldığında, iki temel öğenin ön planda olduğu söylenebilir. Bunlar “odalar” ve “odalar arası ortak alan olan sofa” mekanlarıdır. Çalışma kapsamında, Anadolu geleneksel konutlarının, oda ve sofalarının tasarım kurgusu kapsamlı olarak incelenmiştir. Bununla birlikte, Kula evlerinin, oda ve sofa bağlantılarına ilişkin değerlendirilmeler yapılmıştır.

Keywords: Geleneksel Konut, Türk evi, Geleneksel oda, Sofa, Kula, Manisa

DOI Number: 10.9737/hist.2020.885

Tam MetinDetay