International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Cengiz Fedakar
Limni Müdafaası (1770)
 
İstanbul’un fethiyle (1453) birlikte Türk hâkimiyetine giren Limni Adası’nın, Osmanlı-Venedik mücadelelerinin yaşandığı XVII. yüzyılın ikinci yarısında, Çanakkale Boğazı’na hakim konumda olduğundan stratejik önemi artmıştı. XVII. yüzyılın sonlarında ve XVIII. yüzyılın değişik dönemlerinde birkaç kez tamirattan geçen Limni Kalesi, 1768-1774 Osmanlı-Rus harplerinde 1770’te Rus donanmasının muhasarasına maruz kalmıştır. Üç ay süren muhasara Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın yardıma gelerek Rus donanmasını püskürtmesi ile son bulmuştur. Muhasara sırasında yoğun top ve humbara atışlarına maruz kalan kalede büyük tahribat olmuş, 1770’li yıllarda tekrar onarımdan geçmiştir.

Anahtar Kelimeler: Limni Kalesi, Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Osmanlı, Rus, Ege Denizi

DOI Number: 10.9737/hist.2019.778

Defence of Limnos (1770)
 
While the Ottoman-Venetian struggles continued in the second half of the XVIIth century, Limnos Island, which came under Turkish rule with the conquest of Istanbul (1453), increased its strategic importance as it dominated the Dardanelles. Limnos Fortress was repaired several times in the late XVIIth century and in different periods of the XVIIIth century, and was besieged by Russian navy in 1770, during 1768-1774 Ottoman-Russian wars. The three-month siege came to an end when the Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Pasha came to the aid and repelled the Russian navy. During the siege warfare, the fortress was subjected to heavy cannon and humbara shootings, which caused great damages, and was repaired again in the 1770s.

Keywords: Limnos Fortress, Cezayirli Gazi Hasan Pasha, Ottoman, Russian, Aegean Sea

DOI Number: 10.9737/hist.2019.778

Tam MetinDetay