International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Arafat Yaz
Mervânî Hükümdarı Ebü'l-Kasım Nizâmüddîn Nasr
 
Bu araştırmamızda 978 ile 1085 yılları arasında Diyâr-ı Bekr ve çevresinde kurulmuş olan Mervânîlerin beşinci hükümdarı Ebü’l-Kasım Nizâmüddin Nasr’ın hayatı ele alınmıştır. Ülkesinde yaptığı imar faaliyetleri nedeniyle övülen Nizâmüddîn döneminde Anadolu’da büyük hadiseler yaşanmıştır. Nizâmüddîn’in babası Nasrüddevle zamanında Anadolu’ya gelmeye başlayan Türkler, Nizâmüddîn’in hükümdarlığında Anadolu’ya hâkim olmak için Bizanslılarla mücadele etmişlerdir. Araştırmamızda Bizans İmparatorluğu ile Selçuklular arasında vuku bulan savaşlarda Mervânî Kürtlerinin aldığı role değinilmiştir. Bu dönemde Mervânîlerin komşularıyla ilişkileri ele alınmış ve Nizâmüddîn’den geriye kalan eserler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kürtler, Mervânîler, Nizâmüddîn, Meyyâfârikîn, Diyâr-ı Bekr

DOI Number: 10.9737/hist.2020.948

Marwanids Ruler Abul Kasim Nizamuddin Nasr
 
In this research, the life of Abul Kasım Nizamuddin Nasr, who was the fifth ruler of the Marwanids state which was founded between 978 and 1085 around the Diyar Bakr, is investigated. Significant events took place in Anatolia during the Nizamuddin period, who was glorified for his public improvement activities within the country. They first came to Anatolia during the time of Nizamuddin's father Nasrüddevle, the Turks, fought with the Byzantines to dominate Anatolia during the Nizamuddin's rule. The role of Marwanid Kurds in the wars between the Byzantine Empire and the Seljuks is mentioned in our research. During this period, the relations of the Marwanids with their neighbors are discussed and the works remained from Nizamuddin are tried to be located.

Keywords: Kurds, Marwanids, Nizamuddin, Meyyafariqin, Diyar Bekr

DOI Number: 10.9737/hist.2020.948

Tam MetinDetay