International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Hayrünisa Alp
Milli Mücadele’nin Çetin Şartlarında Maarif Müdürü Osman Nuri (Oral) Bey’in Gözünden Türk Eğitimine Bakış (1922-1923)
 
Milli Mücadele döneminde öğretmenlerin basın yayın hayatı yoluyla Türk eğitim sistemine katkıları tartışmasız çok önemli bir rol oynadı. II. Meşrutiyet döneminde Darülmuallimin’den mezun olan Osman Nuri Bey (1889-1981) Milli Mücadele esnasında maarif ordusunun bir neferi olarak eğitim kadrolarında öğretmenlik ve idarecilik vazifesini sürdürdü. Diğer yandan Maarif Müdürü olarak görev yaptığı Sivas vilayetinde Sivas Muallimler Cemiyeti tarafından yayınlanan Dilek ve Türk Ocakları Sivas Şubesi tarafından yayınlanan Birlik mecmualarında yazılar kaleme aldı. Osman Nuri Bey, eğitim sisteminin hemen her alanına ilişkin öneri ve görüşlerini bu mecmualarda kamuoyu ile paylaştı. 1921 Maarif Kongresi esnasında Mustafa Kemal Paşa’ya verdiği cevap ile dikkatleri çeken Osman Nuri Bey dönemin en geniş maarif teşkilatına sahip Sivas Vilayeti Maarif Müdürlüğü görevini 1923 yılına kadar sürdürdü. Bu makalede, Osman Nuri Bey’in Dilek ve Birlik mecmualarında yayınlanan yazıları temel alınarak Milli Mücadele’nin zorlu koşullarında vatansever bir maarif müdürünün eğitimi bir gelecek formasyonu olarak nasıl tahayyül ettiği ortaya konulmaya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Eğitim, Muallim Mecmuası, Osman Nuri Bey, Dilek Mecmuası, Birlik Mecmuası, Muallimler Cemiyeti, Türk Ocağı, Sivas

DOI Number: 10.9737/hist.2020.883

Overview of Turkish Education through the Eyes of Osman Nuri (Oral) Bey, Director of Education, in the Harsh Conditions of National Struggle (1922-1923)
 
The contribution of teachers to the Turkish education system through the press played indisputably a very important role during the National Struggle period. Osman Nuri Bey (1889-1981), who graduated from Darülmuallimin (Teacher’s Training School) in the Second Constitutional Era, continued his teaching and administration duties as a “soldier” within the cadres of “education army” during the National Struggle. On the other hand, he wrote articles in such periodicals as Dilek, published by Sivas Teachers Association in Sivas province and in Birlik published by Sivas Branch of Turkish Hearths. Osman Nuri Bey shared his suggestions and opinions on almost every aspect of the education system with the public in these journals. Osman Nuri Bey, who drew attention with his reply to Mustafa Kemal Pasha during the 1921 Education Congress, continued his duty of Sivas Provincial Directorate of Education, which had the largest education organization of the period, until the year 1923. This article based on the writings of Osman Nuri Bey in the periodicals of Dilek and Birlik attempted to reveal how a patriotic director of education envisioned education as a future formation under the difficult conditions of the National Struggle.

Keywords: The National Struggle, Education, Journal of Muallim, Osman Nuri, Dilek Journal, Birlik Journal, Teachers Association, Turkish Hearth, Sivas.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.883

Tam MetinDetay