International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 1  Alan: Tarih

Nil Orbeyi
Mimar Sinan Yapılarında Çevre Duvarının Bir Bileşeni: Kapı
 
Çalışmanın amacı, Mimar Sinan’ın İstanbul’da bulunan külliye çevre duvarlarının bileşenlerinden biri olan kapıların malzeme, boyut ve biçim özelliklerinin incelenmesi ve yapım teknolojisine ilişkin detayların belgelenmesidir. Çalışmanın çıkış noktası günümüzde harap durumda olması sebebiyle yapı strüktürüne ait detayların görülebildiği Süleymaniye Külliyesi İmareti’nin bahçe giriş kapısı olmuştur. Çalışmada öncelikle bu kapı ile benzerlik gösteren, ana strüktürü basık kemer ile oluşturulmuş (strüktürel olarak sivri, teğet vb. farklı bir kemer ile desteklenmeyen), yakın zamanda onarılmamış ya da tercihen yapım sistemini meydana getiren detayların görülebildiği kapılar tespit edilmiştir. Sonraki aşamada güncel rölöveler, saha çalışmaları ve arşiv belgeleri ile kapıların bileşenleri; malzeme, boyut ve biçim özelliklerine bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler kapı bileşenleri olan; kemer, kapı ayağı, kapı kanatları ile tavan ve üst örtü başlıkları altında, karşılaştırmalı tablolar ve görseller eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kapı, çevre duvarı, basık kemer, Mimar Sinan, külliye

DOI Number: 10.9737/hist.2020.827

A Component of The Surrounding Wall in Mimar Sinan Structures: Door
 
This study aims to examine the material, size and shape characteristics of the doors, which is one of the components of the Mimar Sinan complexes' surrounding walls in Istanbul and to document the details of their construction technology. The starting point of the study is the door of the garden, adjacent to the main structure of the Suleymaniye İmaret, where the construction system can be seen due to its ruined condition. In the study, firstly the doors, which are formed with a segmental arch (structurally not supported by a different arch like pointed arch or tangent arch, etc.), not recently repaired or preferably, in which details of the construction system can be seen, have been determined. In the next stage, the components of the doors were examined depending on their material, size, and shape properties accompanied by archival documents and the current surveys. The data obtained from the doors were presented comparatively under the arch, the door frame, the door leaves, and the ceiling with coping headings accompanied by comparative tables and visuals.

Keywords: Door, surrounding wall, segmental arch, Mimar Sinan, complex

DOI Number: 10.9737/hist.2020.827

Tam MetinDetay