International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2017 Cilt: 9  Sayı: 1  Alan: Tarih

Hasancan Meral
Mîrza Mîranşâh ve Askeri Faaliyetleri
 
Türk-Moğol milletlerinin kurdukları teşekküller, belirli bir veraset sisteminin olmayışı ve hükümdarın ölümünden sonra oğullar arasında başlayan taht mücadeleleri sebebiyle sürekli iç karışıklıklar arasında boğuşmuş ve sonunda ise tarih sahnesinden silinmişlerdir. Biz bu çalışmamızda Türk-Moğol kültürünün şekillendirdiği Emîr Timur Devletinin kurucusu Emîr Timur’un câriye olan hanımı Hanzâde’den olan oğlu Mîranşâh’ın hayatını, kişiliğini ve babasının ölümünden sonra ki taht mücadelelerindeki yerini inceleyeceğiz. Emîr Timur’un Orta Doğu’yu, Kafkasya’yı ve Anadolu’yu fethettiği yıllarda yaşayan oğullarından en büyük olanı olan Mîranşâh, bütün bu fetih hareketlerinde babasının yanında bulunmuş ve önemli yararlılıklar göstermiştir. Daha 14 yaşında devletin batı sınırı oluşturan Horâsân Valiliği’ne atanan Mîranşâh, bölgenin asayişinin sağlamakta üstün gayret göstermiş ve devletin sınırlarının batıya doğru genişlemesi üzerine daha büyük bir alana içine alan Azerbaycan Valiliğine atanmıştır. Bu görevi sırasında geçirdiği bir kaza sonucunda aklî dengesini kaybetse de babasıyla beraber seferlere katılmaya devam etmiş hatta babasının ölümünden sonra tahtın en önemli adaylarından biri olmuştur. Ancak taht mücadeleleri sırasında devletin batı sınırlarını muhafaza etmek için Kara Koyunlularla giriştiği mücadelede şansız bir şekilde hayatını kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Timurlular, Timur, Mîranşâh.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.517

Mirza Miranshah and Military Operations
 
The agencies constructed by Turkish-Mongol people have struggled with internal disorders caused by absence of a fixed inheritance system and struggles for the throne between the sons after the death of emperor, as a result of this situation they have been wiped off the scene of history. In this study we will analyse the life,character and position of Miranshah-son of Emir Timur who was the founder of Emir Timur State shaped with Turkish-Mongol culture and his odalisque wife Hanzade in the throne struggles after his father’s death. Miranshah who lived in the years when Emir Timur conquered Middle East, Caucasia and Anatolia was the eldest of his sons and he accompanied his father during this conquest by making many contributions. At the age of just 14 he was appointed to Horasan Government,the West border of the state and has shown a remarkable effort at pacification of the region.Owing to the fact that the state’s borders have expanded towards the West,he has been appointed to Azerbaijan Government.Even though he has lost his mental balance because of an accident at this period he has kept up joining excursions with his father. Moreover became one of the most important candidates for the throne after his father’s death. However, during the throne struggles he lost his life in a very unfortunate way at the battle in which he aimed to save western boundaries of the state from The Kara Koyunlu Turkomans.border of the state.

Keywords: Timurids, Timur, Miranshah

DOI Number: 10.9737/hist.2017.517

Tam MetinDetay