International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Hale Kozlu
Osmanlı Dönemi’nden Günümüze Talas Amerikan Koleji Eğitim ve Konaklama Binalarının Dönüşüm Süreci
 
19. yüzyılda Anadolu’da Protestanlığın yayılması için faaliyet gösteren American Board misyonerleri, birçok şehirde kiliseler, okullar, hastaneler ve binalarda çalışanların veya öğrencilerin yaşaması için konutlar inşa etmişlerdir. Bu binalar, bulundukları bölgenin yerel yapım gelenekleri ile misyonerlerin kendi bilgileri ve teknolojilerini birarada kullandıkları, kullanımları esnasında geçirdikleri dönüşümler ile farklı dönemlerin yansımalarını da sergileyen özel yapılardır. Kayseri-Talas Amerikan Koleji, Hastanesi ve Konaklama Binaları da bu dönemde American Board misyonerleri tarafından inşa edilmiş ve bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşabilmiş nadir yapılardandır. Aynı bölgede iki ayrı kampüste planlanmış olan bu yapılar, eğitim, konaklama ve sağlık işlevleriyle 1889-1967 yılları arasında kullanılmış, 1967 yılında kolejin kapanmasının ardından 1972 yılına kadar sadece sağlık hizmetleri devam etmiştir. Bu çalışma kapsamında, arşiv çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilerek, Talas Amerikan Koleji Eğitim ve Konaklama Binalarının yapım süreçleri ve farklı dönemler içerisindeki işlevsel dönüşümleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: American Board, Talas, Tarihi Yapılar, Kolej Binaları, Konaklama Binaları

DOI Number: 10.9737/hist.2019.782

The Transformation Process of Talas American College Education and Accommodation Buildings from Ottoman Period to Present
 
In the 19th century, the American Board missionaries, who were active in the spread of Protestantism in Anatolia, built churches, schools, hospitals and houses, that accommodate employees or students, in many cities. These buildings, where local construction traditions and missionaries' own knowledge and technologies are used together, are special buildings that show the reflections of different periods with the transformations during their use. Kayseri-Talas American College, Hospital and Accommodation Buildings were also built by American Board missionaries during this period. There are the rare buildings that have survived to the present day while maintaining its integrity. These buildings, which were planned on two separate campuses in the same region, were used between 1889 and 1967 for education, accommodation and health functions. After the closure of the college in 1967, only health care continued until 1972. Within the scope of this study, the information obtained from the archive studies were evaluated and the construction processes and functional transformations of Talas American College Education and Accommodation Buildings in different periods were discussed

Keywords: American Board, Talas, Traditional Buildings, College Buildings, Acommodation Buildings

DOI Number: 10.9737/hist.2019.782

Tam MetinDetay