International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Fatih Demirel - Songül Yılmaz Derin
Osmanlı Ortaöğretim Kurumlarında Soruşturma Süreci (Örnek Bir Vaka Analizi)
 
Bu çalışmada, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde açılmış olan Kütahya İdâdîsi öğretmenlerinin okul müdürü hakkındaki şikâyetleri üzerine başlatılmış bir soruşturma vakası incelenmiştir. Vaka iki hususta önemli veriler içermektedir. Bunlardan ilki, bir idâdî müdürü hakkında başlatılmış olan soruşturmanın nasıl yürütüldüğüdür. Diğeri, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde ülke geneline yaygınlaştırılan idâdî mekteplerinde yaşanan problemlerdir. Çalışmada öncelikle, vaka detaylarıyla aktarılmıştır. Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise bir okul müdürü hakkında başlatılmış soruşturma sürecinin nasıl işlediği ve sonuçlandırıldığı, ülke geneline yaygınlaştırılmaya başlanmış idâdîlerde ne gibi problemlerin olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, eğitim, disiplin, soruşturma

DOI Number: 10.9737/hist.2019.776

The Process of Investigation in Institutions of Secondary Education in Ottoman Empire (A Case Study)
 
In this study, a case of investigation that was started because of teachers’ complaints about school principal in High School (İdâdî) of Kütahya constituted by Sultan Abdülhamid II is analyzed. The case contains two particular data. The first of them is how an investigation about a school principal conducted. The other one is problems of high schools (idâdî) which was generalized throughout the country at the period of Sultan Abdülhamid II. In this study, primarily, details of the case referred. In result and discussion part contains how an investigation about a school principal processed and concluded, and which problems occurred in high schools generalized throughout the country.

Keywords: Ottoman, education, discipline, investigation

DOI Number: 10.9737/hist.2019.776

Tam MetinDetay