International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Emine Dingeç
Osmanlı Toplumunda Kadınların Üretime Katkıları
 
Ekonominin toplum içinde en küçük döngüsünü oluşturan aile kadın ve erkeğin ortak katkıları ile ayakta durur. Osmanlı ailesinde özellikle kırsal alanda kadın erkeği ile birlikte evin dışında tarlada, bahçede çalıştığı gibi içinde de diğer kadınsal görevlerini yerine getirirdi. Şehirde ise ekonomik yönden varlıklı kadınlar, evlerinde cariyelere ev hizmetini gördürürken aynı zamanda sahip olduğu mal varlığını çeşitli şekillerde işleterek ekonomik hayata katkıda bulunurdu. Ekonomik durumu kötü olan kimsesiz bir hanım için şehirde yaşamak zordu. Osmanlı toplumunda kadınlar, toplum yaşamının getirdiği zorunluluklar ve kendilerinin sahip olduğu bazı özellikler dolayısıyla ekonomik yaşamın bir parçası oldular. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı toplumunda kadının yerini ortaya koymaktan çok ekonomik anlamda kadınların üretime katkılarını incelemektir. Kadının üretim sürecindeki yerini görebilmek adına tarihleme aralığı uzun tutulmuş olup, 17. 18. ve 19. yüzyıla ağırlık verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, kadın, cariye, avrat pazarı, ebe.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_84

The Contrubutions of Women to Production in Ottoman Society
 
In Ottoman society woman held an important position in family. Doubtless, family which is the nuclei of the economic relations in a society comes about and survives with the contribution of both man and woman. In Ottoman family, especially in countryside, woman worked with his husband in the field while she was carrying out certain household duties at home. In the cities, wealthy women used concubines as maids for house works but continued their economic activities by using their wealth. It was difficult for a poor woman to live in the cities. Women in Ottoman society integrated into social life because of either as a necessity or their special positions. The purpose of this paper is not to show the position of woman in the Ottoman society but the contributions of women to Ottoman economy. In order to see that contribution well, broad periodization is adopted as the 17th, 18th and 19th centuries.

Keywords: Ottoman, woman, midwife, concubine, slave market.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_84

Tam MetinDetay