International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 7  Alan: Tarih

Mustafa Akkaya
Osmanlıda 16. ve 17. Yüzyıllar Arasında Nafaka Uygulamaları ile Satın Alma Gücü Arasındaki İlişki
 
Nafaka ödemesi, bir ayrılık veya boşanmanın ardından eş veya eski bir eşe önceden belirlenmiş periyodik olarak verilen bir tutardır. Yani nafaka, destek veya bakım için ödeme yapma yükümlülüğüdür. Aynı zamanda nafaka ile satın alınacak mal miktarı, o zaman aralığının satın alma gücü olarak düşünülebilir. Çalışmanın amacı, 16. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlıda nafaka uygulamalarını ve döneme ait en düşük gelirin satın alma gücünü ortaya koymaktır. Çalışma sonrasında elde edilecek verilerin, Osmanlıda nafakanın satın alma gücünün ekonomik açıdan değerlendirilmesine imkân yaratarak literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nafaka, Osmanlı, Satın Alma Gücü

DOI Number: 10.9737/hist.2018.660

Correlation Between Alimony Implementations and Buying Power in the Ottoman Empire (16th and 17th Centuries)
 
An alimony payment is a periodic pre-determined sum awarded to a spouse or former spouse following a separation or divorce. In short, alimony is an obligation to make payments for support or maintenance. At the same time the amount of goods which are purchased with the alimony can be considered as the purchasing power of the alimony at that time it belongs to. The aim of the study is to reveal practices and purchasing power of alimony as the lowest income in the Ottoman in 16th and 17th centuries. The data that was obtained from this study can be thought to contribute significantly to the literature by making it possible to evaluate the purchasing power of the alimony on the Ottoman Empire in terms of economic.

Keywords: Alimony, Ottoman, Purchasing Power

DOI Number: 10.9737/hist.2018.660

Tam MetinDetay