International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2017 Cilt: 9  Sayı: 1  Alan: Tarih

Talip Ayar
Osmanlı’nın Son Dönemi Maçka’da Kiliselerin Tamiri Ve Yeniden İnşâsı
 
Bu makalede, Maçka’da tamir gören ve yeniden inşâ edilen kiliseler ele alınmıştır. Ulaşılabilen belgeler ışığında, kiliselerin tamir ve yeniden inşâ taleplerinin nasıl gerçekleştirildiği incelenmiştir. Nitekim arşiv belgelerinde ve kilise defterlerinde yapılan araştırmalar, Maçka özelinde bu türden faaliyetlerin ilk olarak 1848 yılında gerçekleştiğini göstermektedir. Dolayısıyla çalışmamızın zaman kesitini yaklaşık olarak Osmanlı’nın son yüzyılı oluşturmaktadır. Bunlara ilaveten araştırmamızda tamir gören ve yeniden inşâ edilen toplam yedi kilisenin kısaca tarihî serencamı yer almaktadır. Çalışma alanı olarak Maçka belirlenmiştir. Bunun sebebi tarihi süreç içerisinde Maçka’nın hem çok sayıda kiliseye ev sahipliği yapmasından hem de Ortodoks Hıristiyanlık alemi için önemli bir merkez olmasından kaynaklanmaktadır. Zira Maçka, Kudüs ve Aynaroz’dan sonra üçüncü mukaddes yerdir. Buranın kutsiyeti havarilerden birinin oraya gitmesiyle açıklanmaktadır. Diğer taraftan bölge Osmanlı Devleti’nde yaşanan tanassur hareketlerinin odak noktasında bulunmaktadır. Onun için bu makalede, sadece tamir ve inşâ faaliyetinin ötesinde devletin, Hıristiyan tebaanın mabedleriyle ilgili taleplerine karşı nasıl bir tutum sergilediğinin resmi de ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Maçka, Kilise.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.510

Reconstruction and Restoration of The Churches of Macka in Late Ottoman Period
 
In this article we have researched reconstructed and restored churches in Maçka. On the basis of archived documents, we examined the ways of responding to the demands of reconstruction and restoration of the churches. The studies done on the archives and church records have proven that those kind of works started initially in Maçka in 1848, which indicates that the period we study covers up the late time of the Ottomans. In addition to that, we investigated the short history of seven churches which were restored and reconstructed. The reason that we chose Maçka region for this study is its historical significance, since it was home of many churches, and one of the important centre for the Orthodox Christian world. Maçka is the third holy place after Kudus and Ayranoz. Its holiness is interpreted by an Apostles’ pilgrimages. In addition, during the Ottoman period the region was a central place for convertion to Christianity. Therefore, we aimed primarily to illustrate the strategy of the rulers of that time in dealing with the demands of Christians for their place or worships, alongside the issue of reconstruction and restoration of the churches.

Keywords: Ottoman, Macka, Church.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.510

Tam MetinDetay