International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 7  Alan: Tarih

Özlem Atalan
Performance of Interior Space for Historical and Spatial Transformation; Refunctioning of Kula Sungur Bey Bath
 
Re-functioning of historical monumental structures which lost their original functions is important in the context of the continuing use of historical structures. In today's conditions where cultural tourism is important, the re-activation of historical buildings has made a great contribution to the cities in historical, social and economical terms. However, re-functioning contributes the most to the preservation of monumental structures and to the maintenance of the identities of the cities. Re-functioning of historical structures especially monumental structures needs to be planned in such a way that new functions given to the structure will not harm the original qualities of the structure, or even emphasize its features. Re-functioning of monumental buildings makes possible the re-use of these structures today as well. During the Ottoman Empire period, the Turkish bath (hammam) culture was one of the most significant features of the Turkish custom. It was possible to find a Turkish bath in everywhere within the borders of the Ottoman Empire. Turkish baths (bazaar baths or public baths) are similar to the old Roman baths in terms of their heating system but their architectural features are completely different. In this study, the general characteristics of Turkish baths will be examined. Nonetheless, the re-functioning of the Turkish baths and problems related to their conservation will be studied. Within this framework, we will observe the consequences of the transformation of the Kula Sungur Bey Bath, situated in the historic urban area of the town of Kula, to a cafeteria and an exhibition area.

Anahtar Kelimeler: Refunctioning, Renovation, Adaptive Reuse, Sustainability, Turkish bath, Kula Sungur Bey Bath

DOI Number: 10.9737/hist.2018.649

Tarihsel ve Mekansal Dönüşümde İç Mekan Performansı Kula Sungur Bey Hamami Yeniden İşlevlendirilmesi
 
Özgün işlevini yitirmiş anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilerek kullanılması, tarihi yapıların sürdürülmesi bağlamında önem taşımaktadır. Kültürel turizmin önem kazandığı günümüz koşullarında, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi, kentlere tarihsel, sosyal ve ekonomik katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, yapıları yeniden işlevlendirme en önemli katkısını; hem anıtsal yapıların korunmasında, hem de kentlerin kimliklerinin sürdürülmesinde göstermektedir. Ancak, tarihi yapıların özellikle anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilmesinde, yapıya verilecek yeni işlevlerin, yapının özgün niteliklerine zarar vermeyecek, hatta tarihi özelliklerini vurgulayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Tarihi ve kültürel önem taşıyan anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilmesi, bu yapıların günümüzde de kullanımını mümkün kılmaktadır. Türk hamamları (çarşı hamamları veya halk hamamları), ısıtma sistemi bakımından eski Roma hamamlarına benzemekle beraber, mimarisinde farklılıklar taşımaktadır. Yıkanma kültürüne önem veren Osmanlılar, imparatorluğun sınırlarının ulaştığı her yerde irili ufaklı hamamlar yaptırmıştır. Bu çalışmada, öncelikli olarak Türk hamamlarının genel karakteristikleri ve mekân özellikleri incelenecektir. Bu kapsamda, Kula ilçesinin kentsel sit alanında yer alan Kula Sungur Bey Hamamı’nın kafeterya ve kısmen sergi mekânına dönüşümünün, yapıya olan etkisi araştırılacaktır. Ayrıca, anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilmesinde, koruma sorunları ve işlev uygunluğu tartışılacaktır.

Keywords: Yeniden İşlevlendirme, Yenileme, Yeniden Kullanım, Sürdürülebilirlik, Türk Hamamı, Kula Sungur Bey Hamamı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.649

Tam MetinDetay