International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Kamelya Tekne
Polonya Tatarlarının Matbuat Hayatından: Rocznik Tatarski (Tatar Yıllığı)
 
Tarihi şekillendiren siyasi koşullar sonucu muhtelif devirlerde anayurtlarından ayrılarak Polonya’ya yerleşen Tatar Türklerinin bu coğrafyadaki geçmişi XIV. yüzyıla uzanmaktadır. Geldikleri bu topraklarda hüsnükabul görmüşler ve millî kimliklerini korumakla birlikte zaman içinde yerel unsurlarla da bütünleşmişlerdir. Polonya’daki Türk-Tatar toplumu iki dünya savaşı arası dönemde organize olmuş bir topluluk olarak varlık göstermiştir. Bu dönemde içtimai faaliyetlerin bir uzantısı olarak yayıncılık sahasında kendilerine bir alan açmışlardır. Bu alanın içeriğini dolduran yayınlardan biri olan Rocznik Tatarski dergisi Polonya Tatarlarının kültür tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan birini teşkil etmektedir. Çalışmamızın amacı II. Polonya Cumhuriyeti döneminde (1918-1939) yayımlanan Rocznik Tatarski dergisini tanıtarak söz konusu yayın muhitindeki Tatar yazarlar ve yazıları hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Rocznik Tatarski, Tatar Yıllığı, Leon Nayman Mirza Kriçinski, Polonya Tatarları, Türk Dünyası.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.962

From the Press Life of Polish Tatars: Rocznik Tatarski (Tatar Yearbook)
 
The history of Tatar Turks, who left their homeland and settled in Poland in various periods as a result of the political conditions that shaped the history, presence in this geography XIV. dating back to the century. They were welcomed in these lands from which they came from and, while maintaining their national identity, they also integrated with local elements over time. The Turkish-Tatar society in Poland existed as an organized community in the period between the two world wars. During this period, as an extension of social activities, they opened up a space for themselves in the field of press. Tatar Yearbook, which is one of the publications filling the content of this field, is one of the most important sources about the cultural history of Polish Tatars. The aim of our study is to introduce the Tatar Yearbook journal published in the period of the Second Polish Republic (1918-1939) and to give information about the Tatar autors and their writings in the publication area.

Keywords: Rocznik Tatarski, Tatar Yearbook, Leon Najman Mirza Kryczynski, Polish Tatars, Turkic World.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.962

Tam MetinDetay