International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Yücel Yiğit
Prizren Sancağı'nın İdari Yapısı (1864–1912)
 
Balkanların önemli merkezlerinden biri olan Prizren de idarî değişikliklerden nasibini almıştır. XIX. yüzyıla kadar sancak merkezi olan Prizren, mevcut koşullara göre kimi zaman vilâyet kimi zamanda sancak statüsü verilmiştir. İdarî alanda yapılan yenilikler sonucu 1868’de kısa süreliğine merkezi yine Prizren olan Prizren Vilâyeti tesis edilmiştir. Ancak mevcut şartlar göz önünde tutularak 1874 tarihinde Prizren Vilâyeti lâğvedilerek önce Manastır sonra da Kosova Vilâyeti’ne bağlı altı sancaktan biri olmuştur. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması’yla Prizren’in idarî yapısında sık sık değişiklikler yapılmıştır. Hatta bu değişiklikler zaruretten dolayı o kadar sıklıkla yapılmıştır ki bazen bir yerleşim biriminin idarî durumunun takibini zorlaştıracak düzeyde olmuştur. Tüm bu gelişmelere rağmen Prizren, sancak statüsünü Osmanlı idaresi süresince hiç kaybetmeden muhafaza etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kosova, Prizren, Berlin Kongresi, Vilayet

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_52

The Administrative Structure of Prizren Sanjak Between 1864–1912
 
Prizren, one of the important centers of the Balkans also received a portion of administrative changes. Prizren, as being the center of sanjak until 19th century, could get the state statue but some time sanjak statue, that happened according to the conditions. With the results of reforms that were put in the practice in the administrative side Prizren became a state in 1868 for a short time. But after a time, for some reasons Prizren state was abolished than its territory first connected to Manastir and after to Kosova. Prizren became one of the six sanjaks of Kosova. 1877-1878 Ottoman-Russian War and after the Berlin Treaty, the frequent changes have been made in administrative structures in Prizren. Despite all these developments, Prizren had never lost its sanjak’s statue during the Ottoman rule.

Keywords: Ottoman State, Kosova, Prizren, Berlin Congress, Province

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_52

Tam MetinDetay