International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 7  Alan: Tarih

Serkan Özer
Remle Savaşı ve Selâhaddîn Eyyûbî (25 Kasım 1177)
 
Selâhaddîn Eyyûbî’nin Nûreddîn Mahmûd Zengî’nin ölümünden sonra Haçlı Krallığı’na düzenlediği ilk büyük seferinde gerçekleşen Remle Savaşı, onun Haçlılar karşısındaki ilk ve önemli yenilgisidir. Kaynaklara göre kendine fazla güvenen Selâhaddîn, Haçlılara karşı tedbiri elden bırakarak askerlerinin yağma için Haçlı topraklarında çok fazla dağılmalarına müsaade etmiştir. Böylece topraklarını ve insanlarını koruma telaşına düşen Kudüs Kralı IV. Baudouin’in ani baskını neticesinde bozguna uğrayan Müslümanlar, açlık, susuzluk, kötü hava şartları ve bedevîlerin saldırıları nedeniyle zorlukla Mısır’a dönmeyi başarmıştır. Bu çalışmada, Selâhaddîn Eyyûbî’nin Remle’deki yenilgisi ve bunun altında yatan etmenler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Askalân, Remle Savaşı, Selâhaddîn Eyyûbî, Haçlılar, Tapınak Şövalyeleri

DOI Number: 10.9737/hist.2018.655

Battle of Ramla and Selâhaddîn Eyyûbî (25 November 1177)
 
The Battle of Ramla, which was happened in during first great campaign against Crusader Kingdom after death of Nûreddîn Mahmûd Zengî and became the first and important defeat of Selâhaddîn Eyyûbî against the Crusaders. According to sources, overconfident Selâhaddîn let his guard down against the Crusader and allowed his soldiers to disperse too far in Crusader lands to plunder. Thus, after sudden raid of the Boudin IV, King of Jerusalem, who fell into the fuss of protecting his lands and people, the defated Muslims, because of hunger, thirst, bad weather conditions and attacks of Bedouins, they are barely managed to return to Egypt, In this study, defeat of Selâhaddîn Eyyûbî in Ramla and underlying factors have examined.

Keywords: Ascalon, Battle of Ramla, Selâhaddîn Eyyûbî, Crusaders, Knight Templar

DOI Number: 10.9737/hist.2018.655

Tam MetinDetay