International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Serdar Sakin - Sabit Dokuyan
Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM
 
Azınlıklar, Batılı güçlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist emellerini gerçekleştirme yolunda kullandıkları en güçlü etkileme araçlarından birisi olmuştur. Bu vesile ile her ortamda söz konusu edilmişlerdir. Milli Mücadele’nin başarılı olmaya başladığı dönemde İngiltere, azınlık meselesini yeniden gündeme getirmiştir. Çünkü savaşı Yunanistan’ın kazanmasını istemiştir. Bu sayede de bölgedeki çıkarlarını devam ettirmeyi düşünmüştür. Bu amaçla da Türkiye’yi oyalamaya çalışmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada İngiltere’nin Türkiye’yi oyalama girişimleri belirtilecektir. Bu girişimlere karşı TBMM’nin yaklaşımı değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Azınlıklar, TBMM, Milli Mücadele.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_58

The Minorities Problem after the Sakarya War and Turkish Grand National Assembly
 
The minorities, were the strongest affection items of Western Powers to use to achieve their imperialistic desires on the Ottoman Empire. By the way Minorities were talked of every platform. The Great Britain, brought on the minorities again on the period of National Struggle that was being victorious. Because she wanted that Greece win the war with National Struggle. So The Great Britain supposed to maintain her interests in the Anatolia. To this and she tried to diversion Turkey. As a result in this article the Great Britain’s diversion attempts to Turkey will be indicated. After this it will be assessed that how was the approach of Turkish Grand National Assembly to these attempts.

Keywords: Minorities, Turkish Grand National Assembly, The National Struggle.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_58

Tam MetinDetay