International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ahmet Yüksel
Sami Hochberg: A Zionist Journalist Author Printer Diplomat Spy
 
Sami Hochberg is a relatively famous Zionist in the Western world, especially among Jews. It is not a common occurrence to coincide with him in the literature related to Ottoman history, even though he had spent the most active days of his life in Istanbul. However, the events that he was involved in are of their own importance in terms of their shape and years of occurrence. The city and countries where Sami Hochberg lived, and his relatively richer and more colorful life in terms of his attributes and identities present us not only how the Ittihat and Terakki government followed a policy against Zionists, Arabs and the European Great Powers before and during the First World War but also what lies in the historical background of the reconciliation or conflict of that groups in question. However, the current literature on him sometimes presents interruptions and gaps in presenting these sections to the reader, and sometimes in combining the sections to reveal the big picture. The documents related to Sami Hochberg encountered in the Ottoman archives have awaked such a conviction on the researcher. One of the main objectives of this study is to be able to bring together Samuel Hochberg (in the literatüre) and Sami Hoşberg (in documents) as a step towards the removal of the mentioned gaps. Thus from Sami Hochberg’s point of view it will be possible to consider some developments like rivalry, conflict and partial reconciliation among the religious, ethnic and the political forces some of which are listed above and many of which will be referred in the course of the study.

Anahtar Kelimeler: Sami Hochberg, Zionism, Union and Progress, Espionage, Print Press

DOI Number: 10.9737/hist.2020.920

Sami Hochberg: Bir Siyonist, Gazeteci, Yazar, Matbaacı, Diplomat, Casus
 
Sami Hochberg, Batı dünyasında ve bilhassa Museviler arasında nispeten şöhret sahibi bir Siyonist’tir. Hayatının en hareketli günlerini İstanbul’da geçirmiş olmasına rağmen Osmanlı tarih literatüründe kendisine tesadüf etmek çok sıklıkla karşılaşılan bir hadise değildir. Oysa onun, ekseninde yer aldığı olaylar meydana geliş şekil ve yılları itibariyle kendince bir önem atfeder. Mesela Sami Hochberg’in yaşadığı şehir ve ülkelerle, sahip olduğu sıfat ve kimlikler itibariyle görece bir zenginlik ve renklilik aksettiren yaşantısı, I. Dünya Savaşı’nın öncesinde ve içerisinde hem İttihat ve Terakki hükümetlerinin Siyonistler, Araplar ve Avrupalı Büyük Güçlere karşı nasıl bir politika takip ettiklerine hem de söz konusu grupların birbirleriyle olan uzlaşı yahut çatışmalarının tarihî arka planında nelerin yattığını görebilmeye dair kesitler sunar. Ancak onunla ilgili mevcut literatür bazen o kesitleri okuyucusuna sunma bazen de o kesitleri birleştirip büyük resmi ortaya çıkarabilme noktasında kesinti ve boşluklar arz eder. Osmanlı arşivinde rast gelinen Sami Hochberg temalı vesikalar araştırmacıda böyle bir kanaat uyandırmıştır. Vesikalardaki Sami Hoşberg ile literatürdeki Samuel Hochberg’i buluşturup, bahsedilen boşlukların giderilmesine hizmet edebilmek yolunda bir adım atmış olmak, bu çalışmanın kaleme alınmasının temel gayelerindendir. Bu sayede yukarıda bazıları sıralanan ve çalışma içerisinde daha nicelerine temas edilecek olan siyasî güçlerle, dinî ve etnik gruplar arasındaki rekabet, çatışma ve kısmen de uzlaşma gibi gelişmelere Sami Hochberg’in dünyasından bakabilmek mümkün olacaktır.

Keywords: Sami Hochberg, Siyonizm, İttihad ve Terakki, Casusluk, Matbaa

DOI Number: 10.9737/hist.2020.920

Tam MetinDetay