International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 1  Alan: Tarih

Hüseyin Kayhan
Selçuklular Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler Hakkında Notlar
 
Gelişme hızını kaybetmiş olarak XI. yüzyıla ulaşan İslâm medeniyeti Selçukluların orta-doğuya hâkim olmaları ile birlikte tekrar ivme kazanmıştı. Selçuk ailesinin liderliğinde İslâm dünyasının liderliğini üstlenen Türkler, büyük bir dinamizm ile duraklayan bu medeniyeti tekrar canlandırdılar. Bilimde, sanatta, edebiyatta ve medeniyete yön veren diğer bütün alanlarda hızlı bir gelişme gösterdiler. Gelişen bilim dallarından birisi de tıp oldu. İnsanları yaşadıkları yerleşim merkezlerinde hastaneleri yaygınlaştırıp, kurdukları tıp medreseleri ile iyi ve kaliteli çok sayıda hekim yetiştirdiler. Eskiden beri bilinen tedavi usullerinin yanında yeni yöntemler belirlendi ve bunlar süratle hayata geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Selçuklular, tıp bilimi, hekim, tedavi, İslâm

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_205

Notes on medical science and medical scientists during the Seljukids
 
Islamic Civilization lost its momentum by 11th century. However, When the Seljukids established control of the Middle East, it started to gain momentum again. The Turks began to lead the Muslim world and with their relentless energy brought a new life to Islamic civilization. In arts and sciences they made advances. One of the fields the Turks contributed was medicine. They founded large numbers of hospitals in many cities and established medical schools. They also developed new treatments and revolutionized the medical science.

Keywords: Seljukids, Medical Science, Doctors, treatment, Islam

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_205

Tam MetinDetay