International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 3  Alan: Tarih

Tülay Metin
Selçuklular Zamanında Müneccimliğe Dair Bazı Tespitler
 
Bu çalışmada Selçuklu Devleti’nde müneccimlik incelenerek, hem Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda hem de Türkiye Selçuklu Devleti’nde hükümdarların nedimlerinin genellikle tabip ya da müneccimlerden oluştuğu, sultanların da nucûm ilmine meraklı olup bu ilme önem verdikleri tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlm-i Nucûm, Selçuklular, Müneccim, Astronomi, Astroloji

Doi Number :10.9737/historyS1267

Some Notes on Ilm-e Nujoom (Astrology) in the Seljuks Period
 
This article examines the science of ilm-e nujoom or astrology in the Seljuk Empire and explains that in both the Great Seljuk Empire and the Anatolian Seljuk State, the courtiers of the sultans were generally either doctors or astrologists and that the sultans gave special attention to the science of ilm-e nujoom.

Keywords: Ilm-e Nujoom, Seljuks, Munajjim, Astronomy, Astrology

Doi Number :10.9737/historyS1267

Tam MetinDetay