International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2016 Cilt: 8  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ayşegül Kuş
Seyyah Henry Fanshawe’in Gözlemleri Doğrultusunda Amerikan Board’un Harput’taki Faaliyetleri: Fırat Koleji
 
Boston’da 1810 yılında kurulan American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) adlı protestan misyonerlik teşkilatı 1820 yılından itibaren Osmanlı topraklarında birçok okul açmıştır. Board teşkilatı tarafından açılan bu okullardan birisi de Harput’ta açılan Fırat Koleji’dir. Bu çalışma, İngiliz seyyah Henry Fanshawe Tozer’in “Turkish Armenia and Eastern Asia Minor” adlı eserinde, Harput’u ziyareti esnasında kayıt altına aldığı izlenimlerini analiz ederek, misyonerlik faaliyetlerinin bölgenin ekonomik ve kültürel dokusu üzerinde yaratmış olduğu etkiyi tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, Misyonerler, Misyonerlik Faaliyetleri, Seyyah, Henry Fanshawe Tozer, Harput, Fırat Koleji

DOI Number: 10.9737/hist.2017.509

The Activities of the American Board in Harput with the Observations of Traveller Henry Fanshawe Tozer: The Euphrates (Fırat) College
 
Established in Boston in 1810, The American Board of Commisioners of Foreign Missions (ABCFM) opened many schools in the Ottoman lands after 1820. One of these schools opened by the ABCFM was the Euphrates (Fırat) College in Harput. This study examines the observations of the British traveller Henry Fanshawe Toze as noted in his book “Turkish Armenia and Eastern Asia Minor” during his visit to Harput and assesses the social, economic and cultural impact of missionaries on the region.

Keywords: American Board, Missionaries, Missionary activities, Traveller, Henry Fanshawe Tozer, Harput, Euphrates (Fırat) College

DOI Number: 10.9737/hist.2017.509

Tam MetinDetay